சமீபத்திய முடிவுகள்: 104

சீட்டிழுப்பு இல.: 104

திகதி: வியாழன் ஆனி 23, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆனி 23, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,662,566.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
1
ரூ. 500,000.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
15
ரூ. 225,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
153
ரூ. 153,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
576
ரூ. 115,200.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
6819
ரூ. 681,900.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
7731
ரூ. 463,860.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
84097
ரூ. 1,681,940.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
26171
ரூ. 523,420.00
9
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
34493
ரூ. 689,860.00
மொத்தம்
160056
5,034,180.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00