• திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 118,827,510.80

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 20,938,204.80

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 32,869,777.60

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 772

சீட்டிழுப்பு இல.: 772

திகதி: திங்கள் மாசி 22, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 22, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 117,560,272.40
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,938,204.80
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 32,869,777.60
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
93
ரூ. 93,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
224
ரூ. 112,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5213
ரூ. 521,300.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
3504
ரூ. 140,160.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
86557
ரூ. 1,731,140.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
15803
ரூ. 316,060.00
மொத்தம்
111397
3,213,660.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00