• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 63,932,094.80

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 18,732,083.20

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 30,663,656.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 733

சீட்டிழுப்பு இல.: 733

திகதி: புதன் தை 13, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் தை 13, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 62,521,718.00
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,321,706.40
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 29,253,279.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
78
ரூ. 78,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
166
ரூ. 83,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4695
ரூ. 469,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
3057
ரூ. 122,280.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
75569
ரூ. 1,511,380.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
14035
ரூ. 280,700.00
மொத்தம்
97606
3,144,860.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00