• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 64,143,357.20

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 18,943,345.60

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 30,874,918.40

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 681

சீட்டிழுப்பு இல.: 681

திகதி: ஞாயிறு கார்த்திகை 22, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - ஞாயிறு கார்த்திகை 22, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 56,822,902.80
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,622,891.20
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 23,554,464.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
60
ரூ. 60,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
135
ரூ. 67,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3759
ரூ. 375,900.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
2444
ரூ. 97,760.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
61467
ரூ. 1,229,340.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11113
ரூ. 222,260.00
மொத்தம்
78981
2,352,760.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00