• திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 133,800,756.40

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00


Tickets are now Invalid.

சமீபத்திய முடிவுகள்: 680

சீட்டிழுப்பு இல.: 680

திகதி: சனி கார்த்திகை 21, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி கார்த்திகை 21, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 56,708,349.20
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,508,337.60
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 23,439,910.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
80
ரூ. 80,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
176
ரூ. 88,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4123
ரூ. 412,300.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
2753
ரூ. 110,120.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
68634
ரூ. 1,372,680.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12677
ரூ. 253,540.00
மொத்தம்
88447
2,716,640.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo