• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 64,143,357.20

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 18,943,345.60

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 30,874,918.40

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 679

சீட்டிழுப்பு இல.: 679

திகதி: வெள்ளி கார்த்திகை 20, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி கார்த்திகை 20, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 56,568,549.60
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,368,538.00
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 23,300,110.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
78
ரூ. 78,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
178
ரூ. 89,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4558
ரூ. 455,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
3029
ரூ. 121,160.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
74673
ரூ. 1,493,460.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
13426
ரூ. 268,520.00
மொத்தம்
95945
2,805,940.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00