• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 57,517,062.00

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 12,317,050.40

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 24,248,623.20

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 656

சீட்டிழுப்பு இல.: 656

திகதி: புதன் ஐப்பசி 28, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஐப்பசி 28, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 54,548,363.60
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,818,803.20
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 21,279,924.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
67
ரூ. 67,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
144
ரூ. 72,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4077
ரூ. 407,700.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
2510
ரூ. 100,400.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
64317
ரூ. 1,286,340.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
11905
ரூ. 238,100.00
மொத்தம்
83022
3,271,540.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00