• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 54,760,117.60

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 14,030,557.20

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 21,491,678.80

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 645

சீட்டிழுப்பு இல.: 645

திகதி: சனி ஐப்பசி 17, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஐப்பசி 17, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 53,698,581.20
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 12,969,020.80
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,430,142.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
98
ரூ. 98,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
212
ரூ. 106,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5461
ரூ. 546,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
3549
ரூ. 141,960.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
89182
ரூ. 1,783,640.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
16267
ரூ. 325,340.00
மொத்தம்
114772
4,201,040.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00