• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 50,000,000.00

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 11,270,162.40

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 16,731,561.20

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 613

சீட்டிழுப்பு இல.: 613

திகதி: செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 234,755,175.15
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,590,142.00
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,981,621.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
170
ரூ. 170,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
360
ரூ. 180,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8898
ரூ. 889,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5893
ரூ. 235,720.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
146651
ரூ. 2,933,020.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
26751
ரூ. 535,020.00
மொத்தம்
188730
6,543,560.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00