• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 227,407,019.15

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 33,592,860.00

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 21,932,476.80

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 568

சீட்டிழுப்பு இல.: 568

திகதி: சனி ஆவணி 01, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஆவணி 01, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 226,484,112.75
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 32,669,953.60
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 21,009,570.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
134
ரூ. 134,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
283
ரூ. 141,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7414
ரூ. 741,400.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
4835
ரூ. 193,400.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
121889
ரூ. 2,437,780.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22192
ரூ. 443,840.00
மொத்தம்
156751
4,491,920.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2020 Logo