சமீபத்திய முடிவுகள்: 538

சீட்டிழுப்பு இல.: 538

திகதி: திங்கள் ஆனி 29, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் ஆனி 29, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 221,238,080.75
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 27,423,921.60
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,763,538.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
120
ரூ. 120,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
304
ரூ. 152,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7265
ரூ. 726,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
4761
ரூ. 190,440.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
118318
ரூ. 2,366,360.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
21695
ரூ. 433,900.00
மொத்தம்
152469
5,489,200.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00