• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ---

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ---

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ---

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 515

சீட்டிழுப்பு இல.: 515

திகதி: புதன் பங்குனி 25, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் பங்குனி 25, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 0.00
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 0.00
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 0.00
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
ரூ. 0.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
ரூ. 0.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
ரூ. 0.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
ரூ. 0.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
ரூ. 0.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
ரூ. 0.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
ரூ. 0.00
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo