• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 215,474,542.35

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 21,660,383.20

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 489

சீட்டிழுப்பு இல.: 489

திகதி: வெள்ளி தை 24, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 24, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 210,203,630.35
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 16,389,471.20
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,151,726.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
207
ரூ. 207,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
442
ரூ. 221,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11323
ரூ. 1,132,300.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
7439
ரூ. 297,560.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
186158
ரூ. 3,723,160.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
34040
ரூ. 680,800.00
மொத்தம்
239618
7,161,820.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo