• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 210,203,630.35

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 16,389,471.20

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 14,151,726.40

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 471

சீட்டிழுப்பு இல.: 471

திகதி: வெள்ளி மார்கழி 13, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி மார்கழி 13, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 206,484,340.75
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 12,670,181.60
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,432,436.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
169
ரூ. 169,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
397
ரூ. 198,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9564
ரூ. 956,400.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6297
ரூ. 251,880.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
157912
ரூ. 3,158,240.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
28801
ரூ. 576,020.00
மொத்தம்
203146
5,910,040.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo