• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 221,825,634.35

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 28,011,475.20

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 16,351,092.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


மெகா பவர் : 466

சீட்டிழுப்பு இல.: 466

திகதி: திங்கள் மார்கழி 02, 2019