• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 206,484,340.75

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 12,670,181.60

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,432,436.80

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 466

சீட்டிழுப்பு இல.: 466

திகதி: திங்கள் மார்கழி 02, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மார்கழி 02, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 205,614,744.35
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,800,585.20
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,947,806.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
159
ரூ. 159,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
361
ரூ. 180,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8931
ரூ. 893,100.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5906
ரூ. 236,240.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
147001
ரூ. 2,940,020.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
26909
ரூ. 538,180.00
மொத்தம்
189275
6,647,040.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo