• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 204,512,979.95

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,698,820.80

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 14,846,042.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 456

சீட்டிழுப்பு இல.: 456

திகதி: வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

வெற்றி முடிவு

 

 

Motor Car Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
1 0026083 N120298 Mr.E M Gamini Edirisinghe ANURADHAPURA Nuwaragam Palath East 

 

 

Motor Cycle Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
2 1373620 N150053 Mr.Lalith Nihal MONARAGALA Bibila 

 

 

Apple iPhone Winning Tickets

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
3 1488176 N010995 Mr.L.G.Nimal Perera COLOMBO Amar Street 
4 0554170 Z160012 Mr.W.Tharidu Nishan RATNAPURA Thunkama 

பரிசு விபரம் - வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 203,159,851.15
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,690,922.40
1
ரூ. 14,690,922.40
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,492,913.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
15
ரூ. 1,500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
449
ரூ. 449,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
966
ரூ. 483,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
24450
ரூ. 2,445,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
16030
ரூ. 641,200.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
402522
ரூ. 8,050,440.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
73374
ரூ. 1,467,480.00
மொத்தம்
517808
30,727,042.40
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மோட்டார் வாகனம்
Special No. Matching
மோட்டார் வாகனம்
1
மோட்டார் வாகனம்
மோட்டார் பைக்
Special No. Matching
மோட்டார் பைக்
1
மோட்டார் பைக்
ஐபோன்
Special No. Matching
ஐபோன்
2
2 X ஐபோன்
மொத்தம்
4
0.00
 
Best Web 2019 Logo