• அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 217,680,415.15

  • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 23,866,256.00

  • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 12,205,872.80

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 456

சீட்டிழுப்பு இல.: 456

திகதி: வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

வெற்றி முடிவு

புதிய வெற்றியாளர்கள்

L.A.M. Prasanna Lotteries Logos
மெகா பவர் 0456
சூப்பர் பரிசு
L.A.M. Prasanna
Piliyandala
H.M. Asoka Gunarathne Lotteries Logos
மெகா பவர் 0456
ரூ.1,000,000
H.M. Asoka Gunarathne
Bibila
அனைத்தையும் பார்க்க

 

 

Motor Car Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
1 0026083 N120298 Mr.E M Gamini Edirisinghe ANURADHAPURA Nuwaragam Palath East 

 

 

Motor Cycle Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
2 1373620 N150053 Mr.Lalith Nihal MONARAGALA Bibila 

 

 

Apple iPhone Winning Tickets

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
3 1488176 N010995 Mr.L.G.Nimal Perera COLOMBO Amar Street 
4 0554170 Z160012 Mr.W.Tharidu Nishan RATNAPURA Thunkama 

பரிசு விபரம் - வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 203,159,851.15
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,690,922.40
1
ரூ. 14,690,922.40
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,492,913.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
15
ரூ. 1,500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
449
ரூ. 449,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
966
ரூ. 483,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
24450
ரூ. 2,445,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
16030
ரூ. 641,200.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
402522
ரூ. 8,050,440.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
73374
ரூ. 1,467,480.00
மொத்தம்
517808
30,727,042.40
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மோட்டார் வாகனம்
Special No. Matching
மோட்டார் வாகனம்
1
மோட்டார் வாகனம்
மோட்டார் பைக்
Special No. Matching
மோட்டார் பைக்
1
மோட்டார் பைக்
ஐபோன்
Special No. Matching
ஐபோன்
2
2 X ஐபோன்
மொத்தம்
4
0.00