• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 204,353,952.75

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,539,793.60

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 14,687,014.80

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 448

சீட்டிழுப்பு இல.: 448

திகதி: திங்கள் ஐப்பசி 21, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் ஐப்பசி 21, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 201,488,041.15
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,019,112.40
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,821,103.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
142
ரூ. 142,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
369
ரூ. 184,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8366
ரூ. 836,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5574
ரூ. 222,960.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
138338
ரூ. 2,766,760.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
25323
ரூ. 506,460.00
மொத்தம்
178117
5,159,280.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo