• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 201,488,041.15

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 13,019,112.40

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 11,821,103.20

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 443

சீட்டிழுப்பு இல.: 443

திகதி: புதன் ஐப்பசி 09, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஐப்பசி 09, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200,414,914.35
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,945,985.60
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,747,976.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
172
ரூ. 172,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
370
ரூ. 185,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9432
ரூ. 943,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6314
ரூ. 252,560.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
156423
ரூ. 3,128,460.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
28631
ரூ. 572,620.00
மொத்தம்
201349
5,953,840.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo