• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 215,097,405.95

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 21,283,246.80

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,691,988.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 431

சீட்டிழுப்பு இல.: 431

திகதி: புதன் புரட்டாதி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் புரட்டாதி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 197,900,142.75
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 30,360,692.48
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 49,411,858.16
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
164
ரூ. 164,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
396
ரூ. 198,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9345
ரூ. 934,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
6117
ரூ. 244,680.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
153946
ரூ. 3,078,920.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
27990
ரூ. 559,800.00
மொத்தம்
197966
5,979,900.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo