• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 198,730,977.15

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,262,048.40

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 50,242,692.56

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 393

சீட்டிழுப்பு இல.: 393

திகதி: வெள்ளி ஆனி 14, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆனி 14, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 189,029,592.75
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 21,490,142.48
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 40,541,308.16
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
165
ரூ. 165,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
336
ரூ. 168,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8028
ரூ. 802,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5236
ரூ. 209,440.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
130731
ரூ. 2,614,620.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
24004
ரூ. 480,080.00
மொத்தம்
168507
5,139,940.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo