• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 221,825,634.35

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 28,011,475.20

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 16,351,092.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


மெகா பவர் : 392

சீட்டிழுப்பு இல.: 392

திகதி: புதன் ஆனி 12, 2019