• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 201,488,041.15

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 13,019,112.40

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 11,821,103.20

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 392

சீட்டிழுப்பு இல.: 392

திகதி: புதன் ஆனி 12, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஆனி 12, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 188,810,106.35
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 21,270,656.08
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 40,321,821.76
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
148
ரூ. 148,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
348
ரூ. 174,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8339
ரூ. 833,900.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5508
ரூ. 220,320.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
137415
ரூ. 2,748,300.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
25042
ரூ. 500,840.00
மொத்தம்
176809
5,525,360.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo