• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 198,730,977.15

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,262,048.40

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 50,242,692.56

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 391

சீட்டிழுப்பு இல.: 391

திகதி: திங்கள் ஆனி 10, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் ஆனி 10, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 188,658,161.15
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 21,118,710.88
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 40,169,876.56
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
4
ரூ. 400,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
147
ரூ. 147,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
334
ரூ. 167,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7900
ரூ. 790,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5227
ரூ. 209,080.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
130539
ரூ. 2,610,780.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23844
ரூ. 476,880.00
மொத்தம்
167996
5,800,740.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo