• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 195,786,380.75

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 28,246,930.48

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 47,298,096.16

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 380

சீட்டிழுப்பு இல.: 380

திகதி: புதன் வைகாசி 15, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் வைகாசி 15, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 186,361,599.55
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 18,822,149.28
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 37,873,314.96
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
6
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
136
ரூ. 136,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
324
ரூ. 162,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7496
ரூ. 749,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
4910
ரூ. 196,400.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
122180
ரூ. 2,443,600.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
22427
ரூ. 448,540.00
மொத்தம்
157479
4,736,140.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo