• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 189,252,504.35

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 21,713,054.08

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 40,764,219.76

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 369

சீட்டிழுப்பு இல.: 369

திகதி: வெள்ளி சித்திரை 12, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி சித்திரை 12, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 184,781,134.35
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 17,241,684.08
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 36,292,849.76
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
141
ரூ. 141,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
318
ரூ. 159,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8286
ரூ. 828,600.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5509
ரூ. 220,360.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
136444
ரூ. 2,728,880.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
24969
ரூ. 499,380.00
மொத்தம்
175673
6,077,220.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00