• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 195,786,380.75

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 28,246,930.48

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 47,298,096.16

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 343

சீட்டிழுப்பு இல.: 343

திகதி: திங்கள் மாசி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 179,149,018.75
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,609,568.48
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 30,660,734.16
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
136
ரூ. 136,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
292
ரூ. 146,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7769
ரூ. 776,900.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5100
ரூ. 204,000.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
126570
ரூ. 2,531,400.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23000
ரூ. 460,000.00
மொத்தம்
162873
5,754,300.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo