• திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 189,726,870.75

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 22,187,420.48

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 41,238,586.16

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 330

சீட்டிழுப்பு இல.: 330

திகதி: வெள்ளி தை 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 175,934,431.47
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,712,243.68
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 27,446,146.88
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,000.00
4
ரூ. 80,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
145
ரூ. 145,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
311
ரூ. 155,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7909
ரூ. 790,900.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5339
ரூ. 213,560.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
130886
ரூ. 2,617,720.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
23581
ரூ. 471,620.00
மொத்தம்
168176
5,474,300.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00