• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 408,469,316.00

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு


சமீபத்திய முடிவுகள்: 1589

சீட்டிழுப்பு இல.: 1589

திகதி: திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 408,087,536.00
0
ரூ. 0.00
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000.00
0
ரூ. 0.00
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200,000.00
3
ரூ. 600,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 5,000.00
60
ரூ. 300,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
138
ரூ. 276,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
3701
ரூ. 740,200.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
2451
ரூ. 490,200.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
60898
ரூ. 2,435,920.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
11060
ரூ. 442,400.00
9
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
13693
ரூ. 547,720.00
மொத்தம்
92004
5,832,440.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
1
5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
3
ரூ. 300,000.00
மொத்தம்
3
300,000.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00