மெகா பவர் லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0747
புதன் தை 27, 2021
 1. V
 2. 18
 3. 30
 4. 40
 5. 41
 6. 68
மேலும்
0746
செவ்வாய் தை 26, 2021
 1. Y
 2. 21
 3. 1
 4. 28
 5. 41
 6. 72
மேலும்
0745
திங்கள் தை 25, 2021
 1. Q
 2. 18
 3. 06
 4. 55
 5. 75
 6. 77
மேலும்
0744
ஞாயிறு தை 24, 2021
 1. E
 2. 07
 3. 26
 4. 28
 5. 63
 6. 75
மேலும்
0743
சனி தை 23, 2021
 1. B
 2. 25
 3. 4
 4. 14
 5. 46
 6. 63
மேலும்
0742
வெள்ளி தை 22, 2021
 1. I
 2. 7
 3. 18
 4. 42
 5. 53
 6. 73
மேலும்
0741
வியாழன் தை 21, 2021
 1. N
 2. 09
 3. 21
 4. 29
 5. 47
 6. 56
மேலும்
0740
புதன் தை 20, 2021
 1. N
 2. 23
 3. 5
 4. 20
 5. 27
 6. 61
மேலும்
0739
செவ்வாய் தை 19, 2021
 1. Y
 2. 18
 3. 02
 4. 07
 5. 47
 6. 52
மேலும்
0738
திங்கள் தை 18, 2021
 1. U
 2. 13
 3. 6
 4. 33
 5. 35
 6. 69
மேலும்
0737
ஞாயிறு தை 17, 2021
 1. N
 2. 22
 3. 7
 4. 30
 5. 34
 6. 48
மேலும்
0736
சனி தை 16, 2021
 1. G
 2. 9
 3. 1
 4. 8
 5. 49
 6. 71
மேலும்
0735
வெள்ளி தை 15, 2021
 1. K
 2. 22
 3. 15
 4. 21
 5. 49
 6. 74
மேலும்
0734
வியாழன் தை 14, 2021
 1. L
 2. 06
 3. 12
 4. 15
 5. 20
 6. 26
மேலும்
0733
புதன் தை 13, 2021
 1. C
 2. 17
 3. 1
 4. 10
 5. 62
 6. 63
மேலும்
0732
செவ்வாய் தை 12, 2021
 1. J
 2. 06
 3. 07
 4. 15
 5. 21
 6. 24
மேலும்
0731
திங்கள் தை 11, 2021
 1. V
 2. 16
 3. 13
 4. 36
 5. 45
 6. 54
மேலும்
0730
ஞாயிறு தை 10, 2021
 1. C
 2. 19
 3. 05
 4. 32
 5. 42
 6. 46
மேலும்
0729
சனி தை 09, 2021
 1. C
 2. 20
 3. 42
 4. 45
 5. 71
 6. 77
மேலும்
0728
வெள்ளி தை 08, 2021
 1. T
 2. 10
 3. 22
 4. 35
 5. 38
 6. 66
மேலும்
0727
வியாழன் தை 07, 2021
 1. U
 2. 26
 3. 05
 4. 15
 5. 54
 6. 80
மேலும்
0726
புதன் தை 06, 2021
 1. F
 2. 3
 3. 23
 4. 33
 5. 41
 6. 50
மேலும்
0725
செவ்வாய் தை 05, 2021
 1. V
 2. 16
 3. 33
 4. 36
 5. 67
 6. 76
மேலும்
0724
திங்கள் தை 04, 2021
 1. G
 2. 16
 3. 3
 4. 19
 5. 56
 6. 64
மேலும்
0723
ஞாயிறு தை 03, 2021
 1. D
 2. 05
 3. 14
 4. 48
 5. 63
 6. 78
மேலும்
0722
சனி தை 02, 2021
 1. Z
 2. 7
 3. 2
 4. 19
 5. 53
 6. 63
மேலும்
0721
வெள்ளி தை 01, 2021
 1. G
 2. 3
 3. 1
 4. 33
 5. 37
 6. 72
மேலும்
0720
வியாழன் மார்கழி 31, 2020
 1. C
 2. 25
 3. 26
 4. 43
 5. 47
 6. 51
மேலும்
0719
புதன் மார்கழி 30, 2020
 1. N
 2. 3
 3. 7
 4. 33
 5. 55
 6. 70
மேலும்
0718
செவ்வாய் மார்கழி 29, 2020
 1. D
 2. 5
 3. 15
 4. 54
 5. 57
 6. 68
மேலும்
0717
திங்கள் மார்கழி 28, 2020
 1. M
 2. 22
 3. 29
 4. 39
 5. 66
 6. 77
மேலும்
0716
ஞாயிறு மார்கழி 27, 2020
 1. U
 2. 15
 3. 34
 4. 37
 5. 53
 6. 54
மேலும்
0715
சனி மார்கழி 26, 2020
 1. P
 2. 4
 3. 20
 4. 21
 5. 66
 6. 73
மேலும்
0714
வெள்ளி மார்கழி 25, 2020
 1. K
 2. 7
 3. 11
 4. 31
 5. 75
 6. 79
மேலும்
0713
வியாழன் மார்கழி 24, 2020
 1. F
 2. 8
 3. 22
 4. 38
 5. 41
 6. 50
மேலும்
0712
புதன் மார்கழி 23, 2020
 1. E
 2. 2
 3. 23
 4. 73
 5. 74
 6. 78
மேலும்
0711
செவ்வாய் மார்கழி 22, 2020
 1. B
 2. 6
 3. 4
 4. 49
 5. 60
 6. 78
மேலும்
0710
திங்கள் மார்கழி 21, 2020
 1. P
 2. 13
 3. 1
 4. 22
 5. 47
 6. 75
மேலும்
0709
ஞாயிறு மார்கழி 20, 2020
 1. C
 2. 1
 3. 17
 4. 41
 5. 44
 6. 72
மேலும்
0708
சனி மார்கழி 19, 2020
 1. M
 2. 21
 3. 27
 4. 53
 5. 67
 6. 78
மேலும்
0707
வெள்ளி மார்கழி 18, 2020
 1. G
 2. 1
 3. 14
 4. 49
 5. 57
 6. 76
மேலும்
0706
வியாழன் மார்கழி 17, 2020
 1. G
 2. 7
 3. 1
 4. 18
 5. 56
 6. 58
மேலும்
0705
புதன் மார்கழி 16, 2020
 1. O
 2. 16
 3. 36
 4. 45
 5. 74
 6. 79
மேலும்
0704
செவ்வாய் மார்கழி 15, 2020
 1. S
 2. 3
 3. 1
 4. 16
 5. 31
 6. 58
மேலும்
0703
திங்கள் மார்கழி 14, 2020
 1. U
 2. 14
 3. 27
 4. 38
 5. 60
 6. 70
மேலும்
0702
ஞாயிறு மார்கழி 13, 2020
 1. E
 2. 5
 3. 6
 4. 30
 5. 37
 6. 70
மேலும்
0701
சனி மார்கழி 12, 2020
 1. G
 2. 4
 3. 5
 4. 32
 5. 54
 6. 66
மேலும்
0700
வெள்ளி மார்கழி 11, 2020
 1. G
 2. 11
 3. 1
 4. 7
 5. 41
 6. 75
மேலும்
0699
வியாழன் மார்கழி 10, 2020
 1. Y
 2. 13
 3. 2
 4. 24
 5. 42
 6. 54
மேலும்
0698
புதன் மார்கழி 09, 2020
 1. P
 2. 5
 3. 12
 4. 37
 5. 49
 6. 54
மேலும்
0697
செவ்வாய் மார்கழி 08, 2020
 1. P
 2. 26
 3. 10
 4. 61
 5. 63
 6. 69
மேலும்
0696
திங்கள் மார்கழி 07, 2020
 1. C
 2. 24
 3. 11
 4. 24
 5. 53
 6. 74
மேலும்
0695
ஞாயிறு மார்கழி 06, 2020
 1. J
 2. 18
 3. 12
 4. 24
 5. 59
 6. 64
மேலும்
0694
சனி மார்கழி 05, 2020
 1. E
 2. 26
 3. 4
 4. 6
 5. 38
 6. 55
மேலும்
0693
வெள்ளி மார்கழி 04, 2020
 1. X
 2. 11
 3. 1
 4. 11
 5. 37
 6. 39
மேலும்
0692
வியாழன் மார்கழி 03, 2020
 1. Z
 2. 21
 3. 1
 4. 16
 5. 31
 6. 76
மேலும்
0691
புதன் மார்கழி 02, 2020
 1. W
 2. 24
 3. 1
 4. 21
 5. 23
 6. 70
மேலும்
0690
செவ்வாய் மார்கழி 01, 2020
 1. N
 2. 18
 3. 12
 4. 37
 5. 47
 6. 56
மேலும்
0689
திங்கள் கார்த்திகை 30, 2020
 1. S
 2. 7
 3. 42
 4. 55
 5. 74
 6. 80
மேலும்
0688
ஞாயிறு கார்த்திகை 29, 2020
 1. G
 2. 7
 3. 16
 4. 21
 5. 44
 6. 61
மேலும்
0687
சனி கார்த்திகை 28, 2020
 1. S
 2. 24
 3. 2
 4. 27
 5. 44
 6. 57
மேலும்
0686
வெள்ளி கார்த்திகை 27, 2020
 1. P
 2. 22
 3. 5
 4. 15
 5. 56
 6. 79
மேலும்
0685
வியாழன் கார்த்திகை 26, 2020
 1. J
 2. 9
 3. 19
 4. 37
 5. 64
 6. 74
மேலும்
0684
புதன் கார்த்திகை 25, 2020
 1. S
 2. 24
 3. 27
 4. 34
 5. 52
 6. 69
மேலும்
0683
செவ்வாய் கார்த்திகை 24, 2020
 1. Z
 2. 25
 3. 13
 4. 17
 5. 71
 6. 72
மேலும்
0682
திங்கள் கார்த்திகை 23, 2020
 1. K
 2. 6
 3. 19
 4. 49
 5. 53
 6. 74
மேலும்
0681
ஞாயிறு கார்த்திகை 22, 2020
 1. F
 2. 18
 3. 11
 4. 34
 5. 42
 6. 74
மேலும்
0680
சனி கார்த்திகை 21, 2020
 1. D
 2. 5
 3. 27
 4. 34
 5. 36
 6. 56
மேலும்
0679
வெள்ளி கார்த்திகை 20, 2020
 1. I
 2. 19
 3. 8
 4. 10
 5. 23
 6. 42
மேலும்
0678
வியாழன் கார்த்திகை 19, 2020
 1. Z
 2. 8
 3. 45
 4. 59
 5. 60
 6. 64
மேலும்
0677
புதன் கார்த்திகை 18, 2020
 1. V
 2. 15
 3. 14
 4. 39
 5. 42
 6. 68
மேலும்
0676
செவ்வாய் கார்த்திகை 17, 2020
 1. P
 2. 22
 3. 17
 4. 18
 5. 24
 6. 63
மேலும்
0675
திங்கள் கார்த்திகை 16, 2020
 1. S
 2. 20
 3. 1
 4. 17
 5. 66
 6. 68
மேலும்
0674
ஞாயிறு கார்த்திகை 15, 2020
 1. Q
 2. 16
 3. 23
 4. 38
 5. 50
 6. 80
மேலும்
0673
சனி கார்த்திகை 14, 2020
 1. E
 2. 9
 3. 37
 4. 56
 5. 65
 6. 66
மேலும்
0672
வெள்ளி கார்த்திகை 13, 2020
 1. O
 2. 25
 3. 55
 4. 57
 5. 63
 6. 72
மேலும்
0671
வியாழன் கார்த்திகை 12, 2020
 1. D
 2. 24
 3. 20
 4. 29
 5. 49
 6. 63
மேலும்
0670
புதன் கார்த்திகை 11, 2020
 1. L
 2. 15
 3. 37
 4. 51
 5. 56
 6. 64
மேலும்
0669
செவ்வாய் கார்த்திகை 10, 2020
 1. Z
 2. 21
 3. 1
 4. 6
 5. 24
 6. 56
மேலும்
0668
திங்கள் கார்த்திகை 09, 2020
 1. A
 2. 21
 3. 8
 4. 18
 5. 23
 6. 29
மேலும்
0667
ஞாயிறு கார்த்திகை 08, 2020
 1. G
 2. 25
 3. 34
 4. 56
 5. 67
 6. 70
மேலும்
0666
சனி கார்த்திகை 07, 2020
 1. W
 2. 17
 3. 2
 4. 12
 5. 44
 6. 61
மேலும்
0665
வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020
 1. A
 2. 20
 3. 12
 4. 18
 5. 62
 6. 80
மேலும்
0664
வியாழன் கார்த்திகை 05, 2020
 1. H
 2. 16
 3. 5
 4. 10
 5. 22
 6. 34
மேலும்
0663
புதன் கார்த்திகை 04, 2020
 1. A
 2. 11
 3. 1
 4. 28
 5. 53
 6. 66
மேலும்
0662
செவ்வாய் கார்த்திகை 03, 2020
 1. S
 2. 11
 3. 7
 4. 12
 5. 35
 6. 50
மேலும்
0661
திங்கள் கார்த்திகை 02, 2020
 1. T
 2. 11
 3. 1
 4. 44
 5. 58
 6. 80
மேலும்
0660
ஞாயிறு கார்த்திகை 01, 2020
 1. N
 2. 1
 3. 27
 4. 41
 5. 45
 6. 59
மேலும்
0659
சனி ஐப்பசி 31, 2020
 1. P
 2. 24
 3. 18
 4. 44
 5. 59
 6. 72
மேலும்
0658
வெள்ளி ஐப்பசி 30, 2020
 1. J
 2. 19
 3. 30
 4. 39
 5. 40
 6. 60
மேலும்
0657
வியாழன் ஐப்பசி 29, 2020
 1. E
 2. 9
 3. 22
 4. 35
 5. 54
 6. 61
மேலும்
0656
புதன் ஐப்பசி 28, 2020
 1. B
 2. 22
 3. 12
 4. 26
 5. 52
 6. 68
மேலும்
0655
செவ்வாய் ஐப்பசி 27, 2020
 1. E
 2. 25
 3. 6
 4. 22
 5. 27
 6. 72
மேலும்
0654
திங்கள் ஐப்பசி 26, 2020
 1. B
 2. 15
 3. 2
 4. 26
 5. 34
 6. 64
மேலும்
0653
ஞாயிறு ஐப்பசி 25, 2020
 1. B
 2. 20
 3. 7
 4. 30
 5. 47
 6. 53
மேலும்
0652
சனி ஐப்பசி 24, 2020
 1. U
 2. 2
 3. 9
 4. 21
 5. 49
 6. 64
மேலும்
0651
வெள்ளி ஐப்பசி 23, 2020
 1. H
 2. 12
 3. 21
 4. 32
 5. 50
 6. 59
மேலும்
0650
வியாழன் ஐப்பசி 22, 2020
 1. K
 2. 14
 3. 37
 4. 46
 5. 54
 6. 64
மேலும்
0649
புதன் ஐப்பசி 21, 2020
 1. O
 2. 3
 3. 29
 4. 38
 5. 44
 6. 67
மேலும்
0648
செவ்வாய் ஐப்பசி 20, 2020
 1. H
 2. 1
 3. 30
 4. 52
 5. 56
 6. 63
மேலும்
0647
திங்கள் ஐப்பசி 19, 2020
 1. A
 2. 24
 3. 43
 4. 51
 5. 59
 6. 78
மேலும்
0646
ஞாயிறு ஐப்பசி 18, 2020
 1. E
 2. 22
 3. 4
 4. 38
 5. 41
 6. 50
மேலும்
0645
சனி ஐப்பசி 17, 2020
 1. W
 2. 13
 3. 25
 4. 34
 5. 53
 6. 73
மேலும்
0644
வெள்ளி ஐப்பசி 16, 2020
 1. D
 2. 16
 3. 26
 4. 45
 5. 51
 6. 68
மேலும்
0643
வியாழன் ஐப்பசி 15, 2020
 1. C
 2. 24
 3. 22
 4. 35
 5. 40
 6. 78
மேலும்
0642
புதன் ஐப்பசி 14, 2020
 1. X
 2. 19
 3. 12
 4. 34
 5. 39
 6. 63
மேலும்
0641
செவ்வாய் ஐப்பசி 13, 2020
 1. B
 2. 16
 3. 15
 4. 45
 5. 57
 6. 59
மேலும்
0640
திங்கள் ஐப்பசி 12, 2020
 1. K
 2. 14
 3. 7
 4. 21
 5. 30
 6. 64
மேலும்
0639
ஞாயிறு ஐப்பசி 11, 2020
 1. H
 2. 18
 3. 11
 4. 46
 5. 56
 6. 75
மேலும்
0638
சனி ஐப்பசி 10, 2020
 1. X
 2. 26
 3. 34
 4. 38
 5. 41
 6. 50
மேலும்
0637
வெள்ளி ஐப்பசி 09, 2020
 1. Q
 2. 11
 3. 4
 4. 10
 5. 32
 6. 80
மேலும்
0636
வியாழன் ஐப்பசி 08, 2020
 1. P
 2. 01
 3. 27
 4. 39
 5. 44
 6. 77
மேலும்
0635
புதன் ஐப்பசி 07, 2020
 1. A
 2. 01
 3. 59
 4. 70
 5. 73
 6. 77
மேலும்
0634
செவ்வாய் ஐப்பசி 06, 2020
 1. A
 2. 9
 3. 24
 4. 31
 5. 34
 6. 59
மேலும்
0633
திங்கள் ஐப்பசி 05, 2020
 1. X
 2. 14
 3. 19
 4. 32
 5. 64
 6. 73
மேலும்
0632
ஞாயிறு ஐப்பசி 04, 2020
 1. K
 2. 23
 3. 26
 4. 27
 5. 58
 6. 77
மேலும்
0631
சனி ஐப்பசி 03, 2020
 1. Q
 2. 8
 3. 46
 4. 63
 5. 72
 6. 77
மேலும்
0630
வெள்ளி ஐப்பசி 02, 2020
 1. E
 2. 5
 3. 37
 4. 38
 5. 56
 6. 58
மேலும்
0629
வியாழன் ஐப்பசி 01, 2020
 1. T
 2. 5
 3. 30
 4. 41
 5. 71
 6. 75
மேலும்
0628
புதன் புரட்டாதி 30, 2020
 1. Z
 2. 14
 3. 18
 4. 44
 5. 55
 6. 68
மேலும்
0627
செவ்வாய் புரட்டாதி 29, 2020
 1. N
 2. 24
 3. 12
 4. 19
 5. 68
 6. 77
மேலும்
0626
திங்கள் புரட்டாதி 28, 2020
 1. I
 2. 23
 3. 41
 4. 72
 5. 77
 6. 79
மேலும்
0625
ஞாயிறு புரட்டாதி 27, 2020
 1. E
 2. 16
 3. 32
 4. 61
 5. 65
 6. 66
மேலும்
0624
சனி புரட்டாதி 26, 2020
 1. D
 2. 25
 3. 12
 4. 43
 5. 64
 6. 73
மேலும்
0623
வெள்ளி புரட்டாதி 25, 2020
 1. X
 2. 2
 3. 14
 4. 21
 5. 29
 6. 47
மேலும்
0622
வியாழன் புரட்டாதி 24, 2020
 1. M
 2. 26
 3. 27
 4. 31
 5. 50
 6. 71
மேலும்
0621
புதன் புரட்டாதி 23, 2020
 1. V
 2. 19
 3. 26
 4. 65
 5. 67
 6. 74
மேலும்
0620
செவ்வாய் புரட்டாதி 22, 2020
 1. K
 2. 13
 3. 1
 4. 33
 5. 53
 6. 75
மேலும்
0619
திங்கள் புரட்டாதி 21, 2020
 1. S
 2. 20
 3. 29
 4. 36
 5. 74
 6. 80
மேலும்
0618
ஞாயிறு புரட்டாதி 20, 2020
 1. L
 2. 6
 3. 8
 4. 11
 5. 45
 6. 51
மேலும்
0617
சனி புரட்டாதி 19, 2020
 1. W
 2. 12
 3. 23
 4. 44
 5. 45
 6. 78
மேலும்
0616
வெள்ளி புரட்டாதி 18, 2020
 1. M
 2. 03
 3. 03
 4. 13
 5. 50
 6. 63
மேலும்
0615
வியாழன் புரட்டாதி 17, 2020
 1. N
 2. 17
 3. 2
 4. 43
 5. 46
 6. 71
மேலும்
0614
புதன் புரட்டாதி 16, 2020
 1. V
 2. 06
 3. 10
 4. 14
 5. 29
 6. 35
மேலும்
0613
செவ்வாய் புரட்டாதி 15, 2020
 1. M
 2. 05
 3. 03
 4. 14
 5. 27
 6. 29
மேலும்
0612
திங்கள் புரட்டாதி 14, 2020
 1. Z
 2. 16
 3. 11
 4. 67
 5. 72
 6. 77
மேலும்
0611
ஞாயிறு புரட்டாதி 13, 2020
 1. V
 2. 12
 3. 25
 4. 26
 5. 39
 6. 71
மேலும்
0610
சனி புரட்டாதி 12, 2020
 1. A
 2. 26
 3. 10
 4. 59
 5. 62
 6. 64
மேலும்
0609
வெள்ளி புரட்டாதி 11, 2020
 1. B
 2. 9
 3. 18
 4. 22
 5. 25
 6. 65
மேலும்
0608
வியாழன் புரட்டாதி 10, 2020
 1. S
 2. 22
 3. 11
 4. 16
 5. 23
 6. 40
மேலும்
0607
புதன் புரட்டாதி 09, 2020
 1. A
 2. 26
 3. 06
 4. 12
 5. 13
 6. 18
மேலும்
0606
செவ்வாய் புரட்டாதி 08, 2020
 1. C
 2. 14
 3. 10
 4. 12
 5. 47
 6. 80
மேலும்
0605
திங்கள் புரட்டாதி 07, 2020
 1. G
 2. 11
 3. 9
 4. 12
 5. 28
 6. 50
மேலும்
0604
ஞாயிறு புரட்டாதி 06, 2020
 1. A
 2. 1
 3. 17
 4. 58
 5. 63
 6. 72
மேலும்
0603
சனி புரட்டாதி 05, 2020
 1. W
 2. 07
 3. 42
 4. 47
 5. 59
 6. 72
மேலும்
0602
வெள்ளி புரட்டாதி 04, 2020
 1. E
 2. 22
 3. 31
 4. 51
 5. 58
 6. 77
மேலும்
0601
வியாழன் புரட்டாதி 03, 2020
 1. M
 2. 20
 3. 08
 4. 38
 5. 75
 6. 77
மேலும்
0600
புதன் புரட்டாதி 02, 2020
 1. O
 2. 02
 3. 23
 4. 36
 5. 51
 6. 67
மேலும்
0599
செவ்வாய் புரட்டாதி 01, 2020
 1. L
 2. 11
 3. 06
 4. 18
 5. 30
 6. 76
மேலும்
0598
திங்கள் ஆவணி 31, 2020
 1. R
 2. 24
 3. 23
 4. 38
 5. 44
 6. 74
மேலும்
0597
ஞாயிறு ஆவணி 30, 2020
 1. R
 2. 10
 3. 13
 4. 18
 5. 19
 6. 67
மேலும்
0596
சனி ஆவணி 29, 2020
 1. C
 2. 21
 3. 22
 4. 64
 5. 70
 6. 79
மேலும்
0595
வெள்ளி ஆவணி 28, 2020
 1. C
 2. 06
 3. 28
 4. 29
 5. 47
 6. 63
மேலும்
0594
வியாழன் ஆவணி 27, 2020
 1. Z
 2. 17
 3. 9
 4. 43
 5. 47
 6. 70
மேலும்
0593
புதன் ஆவணி 26, 2020
 1. M
 2. 06
 3. 06
 4. 19
 5. 43
 6. 70
மேலும்
0592
செவ்வாய் ஆவணி 25, 2020
 1. U
 2. 12
 3. 28
 4. 47
 5. 72
 6. 74
மேலும்
0591
திங்கள் ஆவணி 24, 2020
 1. G
 2. 21
 3. 42
 4. 49
 5. 74
 6. 78
மேலும்
0590
ஞாயிறு ஆவணி 23, 2020
 1. U
 2. 7
 3. 34
 4. 41
 5. 54
 6. 77
மேலும்
0589
சனி ஆவணி 22, 2020
 1. Z
 2. 20
 3. 14
 4. 15
 5. 24
 6. 49
மேலும்
0588
வெள்ளி ஆவணி 21, 2020
 1. I
 2. 16
 3. 13
 4. 32
 5. 57
 6. 75
மேலும்
0587
வியாழன் ஆவணி 20, 2020
 1. U
 2. 11
 3. 2
 4. 22
 5. 33
 6. 50
மேலும்
0586
புதன் ஆவணி 19, 2020
 1. X
 2. 12
 3. 25
 4. 44
 5. 54
 6. 59
மேலும்
0585
செவ்வாய் ஆவணி 18, 2020
 1. F
 2. 21
 3. 54
 4. 69
 5. 72
 6. 73
மேலும்
0584
திங்கள் ஆவணி 17, 2020
 1. C
 2. 07
 3. 20
 4. 24
 5. 40
 6. 70
மேலும்
0583
ஞாயிறு ஆவணி 16, 2020
 1. M
 2. 19
 3. 3
 4. 26
 5. 61
 6. 76
மேலும்
0582
சனி ஆவணி 15, 2020
 1. C
 2. 6
 3. 11
 4. 45
 5. 51
 6. 75
மேலும்
0581
வெள்ளி ஆவணி 14, 2020
 1. M
 2. 12
 3. 2
 4. 11
 5. 56
 6. 63
மேலும்
0580
வியாழன் ஆவணி 13, 2020
 1. G
 2. 14
 3. 40
 4. 42
 5. 48
 6. 56
மேலும்
0579
புதன் ஆவணி 12, 2020
 1. H
 2. 25
 3. 33
 4. 53
 5. 66
 6. 67
மேலும்
0578
செவ்வாய் ஆவணி 11, 2020
 1. U
 2. 25
 3. 16
 4. 44
 5. 65
 6. 80
மேலும்
0577
திங்கள் ஆவணி 10, 2020
 1. M
 2. 24
 3. 08
 4. 61
 5. 62
 6. 63
மேலும்
0576
ஞாயிறு ஆவணி 09, 2020
 1. D
 2. 26
 3. 35
 4. 46
 5. 50
 6. 72
மேலும்
0575
சனி ஆவணி 08, 2020
 1. N
 2. 9
 3. 1
 4. 30
 5. 37
 6. 51
மேலும்
0574
வெள்ளி ஆவணி 07, 2020
 1. P
 2. 20
 3. 03
 4. 17
 5. 40
 6. 45
மேலும்
0573
வியாழன் ஆவணி 06, 2020
 1. I
 2. 4
 3. 2
 4. 12
 5. 46
 6. 66
மேலும்
0572
புதன் ஆவணி 05, 2020
 1. R
 2. 25
 3. 3
 4. 9
 5. 12
 6. 52
மேலும்
0571
செவ்வாய் ஆவணி 04, 2020
 1. M
 2. 03
 3. 02
 4. 09
 5. 63
 6. 71
மேலும்
0570
திங்கள் ஆவணி 03, 2020
 1. M
 2. 7
 3. 41
 4. 45
 5. 46
 6. 70
மேலும்
0569
ஞாயிறு ஆவணி 02, 2020
 1. A
 2. 11
 3. 01
 4. 15
 5. 18
 6. 45
மேலும்
0568
சனி ஆவணி 01, 2020
 1. E
 2. 17
 3. 4
 4. 44
 5. 69
 6. 75
மேலும்
0567
வெள்ளி ஆடி 31, 2020
 1. L
 2. 13
 3. 11
 4. 20
 5. 36
 6. 47
மேலும்
0566
வியாழன் ஆடி 30, 2020
 1. E
 2. 13
 3. 1
 4. 11
 5. 19
 6. 39
மேலும்
0565
புதன் ஆடி 29, 2020
 1. I
 2. 08
 3. 13
 4. 35
 5. 38
 6. 70
மேலும்
0564
செவ்வாய் ஆடி 28, 2020
 1. C
 2. 21
 3. 15
 4. 30
 5. 54
 6. 75
மேலும்
0563
திங்கள் ஆடி 27, 2020
 1. D
 2. 02
 3. 01
 4. 08
 5. 14
 6. 79
மேலும்
0562
ஞாயிறு ஆடி 26, 2020
 1. Q
 2. 16
 3. 1
 4. 65
 5. 71
 6. 80
மேலும்
0561
சனி ஆடி 25, 2020
 1. F
 2. 23
 3. 24
 4. 34
 5. 52
 6. 71
மேலும்
0560
வெள்ளி ஆடி 24, 2020
 1. T
 2. 09
 3. 03
 4. 54
 5. 57
 6. 74
மேலும்
0559
வியாழன் ஆடி 23, 2020
 1. M
 2. 26
 3. 02
 4. 08
 5. 21
 6. 60
மேலும்
0558
புதன் ஆடி 22, 2020
 1. T
 2. 21
 3. 10
 4. 27
 5. 28
 6. 31
மேலும்
0557
செவ்வாய் ஆடி 21, 2020
 1. V
 2. 18
 3. 17
 4. 33
 5. 60
 6. 74
மேலும்
0556
திங்கள் ஆடி 20, 2020
 1. S
 2. 20
 3. 27
 4. 30
 5. 38
 6. 71
மேலும்
0555
ஞாயிறு ஆடி 19, 2020
 1. D
 2. 20
 3. 49
 4. 61
 5. 73
 6. 79
மேலும்
0554
சனி ஆடி 18, 2020
 1. N
 2. 11
 3. 14
 4. 20
 5. 71
 6. 80
மேலும்
0553
வெள்ளி ஆடி 17, 2020
 1. L
 2. 22
 3. 10
 4. 29
 5. 33
 6. 80
மேலும்
0552
வியாழன் ஆடி 16, 2020
 1. E
 2. 22
 3. 28
 4. 39
 5. 48
 6. 52
மேலும்
0551
புதன் ஆடி 15, 2020
 1. O
 2. 11
 3. 07
 4. 19
 5. 48
 6. 57
மேலும்
0550
செவ்வாய் ஆடி 14, 2020
 1. H
 2. 6
 3. 11
 4. 18
 5. 46
 6. 74
மேலும்
0549
திங்கள் ஆடி 13, 2020
 1. D
 2. 18
 3. 61
 4. 63
 5. 64
 6. 73
மேலும்
0548
ஞாயிறு ஆடி 12, 2020
 1. L
 2. 25
 3. 21
 4. 49
 5. 57
 6. 67
மேலும்
0547
சனி ஆடி 11, 2020
 1. A
 2. 4
 3. 59
 4. 72
 5. 73
 6. 79
மேலும்
0546
வெள்ளி ஆடி 10, 2020
 1. I
 2. 04
 3. 07
 4. 73
 5. 74
 6. 78
மேலும்
0545
வியாழன் ஆடி 09, 2020
 1. E
 2. 8
 3. 1
 4. 10
 5. 24
 6. 58
மேலும்
0544
புதன் ஆடி 08, 2020
 1. M
 2. 23
 3. 27
 4. 31
 5. 51
 6. 71
மேலும்
0543
செவ்வாய் ஆடி 07, 2020
 1. N
 2. 23
 3. 14
 4. 65
 5. 71
 6. 78
மேலும்
0542
திங்கள் ஆடி 06, 2020
 1. F
 2. 12
 3. 32
 4. 60
 5. 67
 6. 79
மேலும்
0541
வெள்ளி ஆடி 03, 2020
 1. D
 2. 16
 3. 11
 4. 65
 5. 73
 6. 79
மேலும்
0540
புதன் ஆடி 01, 2020
 1. U
 2. 04
 3. 06
 4. 49
 5. 70
 6. 73
மேலும்
0539
செவ்வாய் ஆனி 30, 2020
 1. N
 2. 17
 3. 2
 4. 18
 5. 26
 6. 31
மேலும்
0538
திங்கள் ஆனி 29, 2020
 1. F
 2. 07
 3. 04
 4. 30
 5. 32
 6. 51
மேலும்
0537
ஞாயிறு ஆனி 28, 2020
 1. P
 2. 07
 3. 08
 4. 21
 5. 64
 6. 75
மேலும்
0536
சனி ஆனி 27, 2020
 1. C
 2. 2
 3. 13
 4. 50
 5. 55
 6. 70
மேலும்
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 64,143,357.20

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 18,943,345.60

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 30,874,918.40