மெகா பவர் லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0457
திங்கள் கார்த்திகை 11, 2019
 1. H
 2. 22
 3. 13
 4. 17
 5. 22
 6. 53
மேலும்
0456
வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019
 1. F
 2. 13
 3. 41
 4. 57
 5. 64
 6. 66
மேலும்
0455
புதன் கார்த்திகை 06, 2019
 1. Y
 2. 20
 3. 49
 4. 74
 5. 75
 6. 76
மேலும்
0454
திங்கள் கார்த்திகை 04, 2019
 1. G
 2. 18
 3. 11
 4. 41
 5. 47
 6. 71
மேலும்
0453
வெள்ளி கார்த்திகை 01, 2019
 1. D
 2. 12
 3. 66
 4. 77
 5. 78
 6. 80
மேலும்
0452
புதன் ஐப்பசி 30, 2019
 1. Y
 2. 09
 3. 09
 4. 12
 5. 23
 6. 38
மேலும்
0451
திங்கள் ஐப்பசி 28, 2019
 1. N
 2. 14
 3. 07
 4. 16
 5. 50
 6. 57
மேலும்
0450
வெள்ளி ஐப்பசி 25, 2019
 1. F
 2. 23
 3. 2
 4. 39
 5. 54
 6. 63
மேலும்
0449
புதன் ஐப்பசி 23, 2019
 1. G
 2. 05
 3. 14
 4. 44
 5. 56
 6. 80
மேலும்
0448
திங்கள் ஐப்பசி 21, 2019
 1. A
 2. 21
 3. 52
 4. 54
 5. 62
 6. 64
மேலும்
0447
வெள்ளி ஐப்பசி 18, 2019
 1. L
 2. 03
 3. 28
 4. 42
 5. 45
 6. 47
மேலும்
0446
புதன் ஐப்பசி 16, 2019
 1. J
 2. 22
 3. 13
 4. 18
 5. 47
 6. 70
மேலும்
0445
திங்கள் ஐப்பசி 14, 2019
 1. B
 2. 05
 3. 38
 4. 58
 5. 59
 6. 69
மேலும்
0444
வெள்ளி ஐப்பசி 11, 2019
 1. F
 2. 2
 3. 28
 4. 46
 5. 57
 6. 69
மேலும்
0443
புதன் ஐப்பசி 09, 2019
 1. B
 2. 25
 3. 27
 4. 52
 5. 54
 6. 59
மேலும்
0442
திங்கள் ஐப்பசி 07, 2019
 1. A
 2. 26
 3. 40
 4. 42
 5. 44
 6. 79
மேலும்
0441
வெள்ளி ஐப்பசி 04, 2019
 1. Y
 2. 26
 3. 39
 4. 41
 5. 49
 6. 51
மேலும்
0440
புதன் ஐப்பசி 02, 2019
 1. M
 2. 04
 3. 44
 4. 61
 5. 66
 6. 80
மேலும்
0439
திங்கள் புரட்டாதி 30, 2019
 1. Y
 2. 18
 3. 2
 4. 37
 5. 52
 6. 71
மேலும்
0438
வெள்ளி புரட்டாதி 27, 2019
 1. R
 2. 04
 3. 13
 4. 61
 5. 69
 6. 78
மேலும்
0437
புதன் புரட்டாதி 25, 2019
 1. O
 2. 24
 3. 22
 4. 45
 5. 72
 6. 74
மேலும்
0436
திங்கள் புரட்டாதி 23, 2019
 1. R
 2. 02
 3. 22
 4. 50
 5. 51
 6. 68
மேலும்
0435
வெள்ளி புரட்டாதி 20, 2019
 1. K
 2. 24
 3. 19
 4. 22
 5. 44
 6. 80
மேலும்
0434
புதன் புரட்டாதி 18, 2019
 1. L
 2. 11
 3. 03
 4. 37
 5. 54
 6. 75
மேலும்
0433
திங்கள் புரட்டாதி 16, 2019
 1. O
 2. 8
 3. 49
 4. 53
 5. 66
 6. 77
மேலும்
0432
வெள்ளி புரட்டாதி 13, 2019
 1. J
 2. 21
 3. 1
 4. 43
 5. 45
 6. 65
மேலும்
0431
புதன் புரட்டாதி 11, 2019
 1. V
 2. 16
 3. 06
 4. 09
 5. 26
 6. 30
மேலும்
0430
திங்கள் புரட்டாதி 09, 2019
 1. W
 2. 22
 3. 19
 4. 24
 5. 33
 6. 35
மேலும்
0429
வெள்ளி புரட்டாதி 06, 2019
 1. N
 2. 20
 3. 07
 4. 09
 5. 25
 6. 66
மேலும்
0428
புதன் புரட்டாதி 04, 2019
 1. L
 2. 06
 3. 07
 4. 11
 5. 71
 6. 73
மேலும்
0427
திங்கள் புரட்டாதி 02, 2019
 1. C
 2. 07
 3. 31
 4. 43
 5. 71
 6. 79
மேலும்
0426
வெள்ளி ஆவணி 30, 2019
 1. D
 2. 14
 3. 1
 4. 11
 5. 61
 6. 70
மேலும்
0425
புதன் ஆவணி 28, 2019
 1. F
 2. 23
 3. 36
 4. 51
 5. 54
 6. 56
மேலும்
0424
திங்கள் ஆவணி 26, 2019
 1. T
 2. 12
 3. 04
 4. 39
 5. 41
 6. 50
மேலும்
0423
வெள்ளி ஆவணி 23, 2019
 1. T
 2. 2
 3. 51
 4. 53
 5. 78
 6. 80
மேலும்
0422
புதன் ஆவணி 21, 2019
 1. P
 2. 07
 3. 09
 4. 13
 5. 51
 6. 77
மேலும்
0421
திங்கள் ஆவணி 19, 2019
 1. R
 2. 14
 3. 13
 4. 14
 5. 26
 6. 46
மேலும்
0420
வெள்ளி ஆவணி 16, 2019
 1. F
 2. 25
 3. 9
 4. 13
 5. 18
 6. 46
மேலும்
0419
புதன் ஆவணி 14, 2019
 1. J
 2. 21
 3. 01
 4. 04
 5. 37
 6. 57
மேலும்
0418
திங்கள் ஆவணி 12, 2019
 1. J
 2. 23
 3. 17
 4. 60
 5. 62
 6. 66
மேலும்
0417
வெள்ளி ஆவணி 09, 2019
 1. B
 2. 04
 3. 07
 4. 12
 5. 28
 6. 62
மேலும்
0416
புதன் ஆவணி 07, 2019
 1. B
 2. 08
 3. 09
 4. 29
 5. 42
 6. 52
மேலும்
0415
திங்கள் ஆவணி 05, 2019
 1. Y
 2. 26
 3. 18
 4. 50
 5. 61
 6. 66
மேலும்
0414
வெள்ளி ஆவணி 02, 2019
 1. X
 2. 26
 3. 9
 4. 32
 5. 33
 6. 80
மேலும்
0413
புதன் ஆடி 31, 2019
 1. B
 2. 16
 3. 52
 4. 61
 5. 63
 6. 73
மேலும்
0412
திங்கள் ஆடி 29, 2019
 1. V
 2. 10
 3. 24
 4. 39
 5. 59
 6. 60
மேலும்
0411
வெள்ளி ஆடி 26, 2019
 1. C
 2. 05
 3. 07
 4. 27
 5. 57
 6. 79
மேலும்
0410
புதன் ஆடி 24, 2019
 1. E
 2. 19
 3. 14
 4. 25
 5. 28
 6. 39
மேலும்
0409
திங்கள் ஆடி 22, 2019
 1. K
 2. 14
 3. 10
 4. 20
 5. 39
 6. 70
மேலும்
0408
வெள்ளி ஆடி 19, 2019
 1. G
 2. 20
 3. 1
 4. 22
 5. 38
 6. 53
மேலும்
0407
புதன் ஆடி 17, 2019
 1. M
 2. 19
 3. 01
 4. 39
 5. 44
 6. 68
மேலும்
0406
திங்கள் ஆடி 15, 2019
 1. H
 2. 23
 3. 08
 4. 19
 5. 40
 6. 42
மேலும்
0405
வெள்ளி ஆடி 12, 2019
 1. R
 2. 10
 3. 20
 4. 43
 5. 54
 6. 57
மேலும்
0404
புதன் ஆடி 10, 2019
 1. V
 2. 03
 3. 11
 4. 12
 5. 32
 6. 59
மேலும்
0403
திங்கள் ஆடி 08, 2019
 1. B
 2. 10
 3. 13
 4. 46
 5. 49
 6. 50
மேலும்
0402
வெள்ளி ஆடி 05, 2019
 1. C
 2. 04
 3. 34
 4. 43
 5. 52
 6. 61
மேலும்
0401
புதன் ஆடி 03, 2019
 1. T
 2. 02
 3. 25
 4. 28
 5. 34
 6. 69
மேலும்
0400
திங்கள் ஆடி 01, 2019
 1. K
 2. 09
 3. 07
 4. 19
 5. 20
 6. 34
மேலும்
0399
வெள்ளி ஆனி 28, 2019
 1. U
 2. 15
 3. 1
 4. 36
 5. 57
 6. 77
மேலும்
0398
புதன் ஆனி 26, 2019
 1. A
 2. 9
 3. 7
 4. 13
 5. 32
 6. 50
மேலும்
0397
திங்கள் ஆனி 24, 2019
 1. K
 2. 13
 3. 02
 4. 24
 5. 54
 6. 58
மேலும்
0396
வெள்ளி ஆனி 21, 2019
 1. E
 2. 6
 3. 19
 4. 28
 5. 41
 6. 76
மேலும்
0395
புதன் ஆனி 19, 2019
 1. L
 2. 19
 3. 22
 4. 36
 5. 61
 6. 71
மேலும்
0394
திங்கள் ஆனி 17, 2019
 1. H
 2. 21
 3. 23
 4. 41
 5. 51
 6. 55
மேலும்
0393
வெள்ளி ஆனி 14, 2019
 1. L
 2. 05
 3. 33
 4. 40
 5. 42
 6. 48
மேலும்
0392
புதன் ஆனி 12, 2019
 1. O
 2. 24
 3. 4
 4. 5
 5. 59
 6. 62
மேலும்
0391
திங்கள் ஆனி 10, 2019
 1. H
 2. 26
 3. 23
 4. 56
 5. 57
 6. 80
மேலும்
0390
வெள்ளி ஆனி 07, 2019
 1. F
 2. 26
 3. 05
 4. 70
 5. 72
 6. 74
மேலும்
0389
புதன் ஆனி 05, 2019
 1. O
 2. 25
 3. 16
 4. 30
 5. 40
 6. 47
மேலும்
0388
திங்கள் ஆனி 03, 2019
 1. Z
 2. 01
 3. 04
 4. 43
 5. 54
 6. 72
மேலும்
0387
வெள்ளி வைகாசி 31, 2019
 1. O
 2. 15
 3. 4
 4. 29
 5. 61
 6. 65
மேலும்
0386
புதன் வைகாசி 29, 2019
 1. K
 2. 17
 3. 28
 4. 29
 5. 35
 6. 55
மேலும்
0385
திங்கள் வைகாசி 27, 2019
 1. X
 2. 09
 3. 28
 4. 58
 5. 63
 6. 69
மேலும்
0384
வெள்ளி வைகாசி 24, 2019
 1. P
 2. 08
 3. 08
 4. 22
 5. 46
 6. 58
மேலும்
0383
புதன் வைகாசி 22, 2019
 1. N
 2. 15
 3. 37
 4. 53
 5. 62
 6. 67
மேலும்
0382
திங்கள் வைகாசி 20, 2019
 1. I
 2. 21
 3. 3
 4. 38
 5. 68
 6. 69
மேலும்
0381
வெள்ளி வைகாசி 17, 2019
 1. Y
 2. 14
 3. 13
 4. 45
 5. 64
 6. 74
மேலும்
0380
புதன் வைகாசி 15, 2019
 1. B
 2. 2
 3. 42
 4. 68
 5. 75
 6. 80
மேலும்
0379
திங்கள் வைகாசி 13, 2019
 1. E
 2. 12
 3. 23
 4. 40
 5. 46
 6. 47
மேலும்
0378
வெள்ளி வைகாசி 10, 2019
 1. D
 2. 22
 3. 43
 4. 63
 5. 74
 6. 78
மேலும்
0377
புதன் வைகாசி 08, 2019
 1. E
 2. 13
 3. 41
 4. 55
 5. 56
 6. 74
மேலும்
0376
திங்கள் வைகாசி 06, 2019
 1. P
 2. 4
 3. 21
 4. 29
 5. 33
 6. 80
மேலும்
0375
வெள்ளி வைகாசி 03, 2019
 1. C
 2. 22
 3. 14
 4. 33
 5. 40
 6. 67
மேலும்
0374
புதன் வைகாசி 01, 2019
 1. V
 2. 17
 3. 5
 4. 35
 5. 76
 6. 79
மேலும்
0373
திங்கள் சித்திரை 29, 2019
 1. C
 2. 26
 3. 10
 4. 22
 5. 39
 6. 54
மேலும்
0372
வெள்ளி சித்திரை 26, 2019
 1. S
 2. 07
 3. 02
 4. 48
 5. 70
 6. 74
மேலும்
0371
புதன் சித்திரை 24, 2019
 1. S
 2. 07
 3. 04
 4. 13
 5. 40
 6. 68
மேலும்
0370
திங்கள் சித்திரை 22, 2019
 1. R
 2. 21
 3. 10
 4. 49
 5. 59
 6. 72
மேலும்
0369
வெள்ளி சித்திரை 12, 2019
 1. D
 2. 22
 3. 12
 4. 22
 5. 35
 6. 74
மேலும்
 • திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 204,087,227.55

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,273,068.40

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 14,420,289.60


Best Web 2019 Logo