மெகா பவர் லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0818
வியாழன் சித்திரை 22, 2021
 1. T
 2. 07
 3. 33
 4. 43
 5. 46
 6. 57
மேலும்
0817
புதன் சித்திரை 21, 2021
 1. P
 2. 25
 3. 07
 4. 34
 5. 40
 6. 60
மேலும்
0816
செவ்வாய் சித்திரை 20, 2021
 1. I
 2. 16
 3. 7
 4. 13
 5. 28
 6. 40
மேலும்
0815
திங்கள் சித்திரை 19, 2021
 1. Y
 2. 8
 3. 10
 4. 24
 5. 27
 6. 30
மேலும்
0814
திங்கள் சித்திரை 12, 2021
 1. P
 2. 17
 3. 1
 4. 36
 5. 45
 6. 75
மேலும்
0813
சனி சித்திரை 10, 2021
 1. B
 2. 3
 3. 4
 4. 32
 5. 39
 6. 79
மேலும்
0812
வெள்ளி சித்திரை 09, 2021
 1. E
 2. 05
 3. 15
 4. 16
 5. 25
 6. 60
மேலும்
0811
வியாழன் சித்திரை 08, 2021
 1. D
 2. 16
 3. 35
 4. 37
 5. 47
 6. 79
மேலும்
0810
புதன் சித்திரை 07, 2021
 1. R
 2. 26
 3. 04
 4. 20
 5. 33
 6. 49
மேலும்
0809
செவ்வாய் சித்திரை 06, 2021
 1. M
 2. 6
 3. 10
 4. 58
 5. 64
 6. 72
மேலும்
0808
திங்கள் சித்திரை 05, 2021
 1. P
 2. 14
 3. 02
 4. 25
 5. 28
 6. 60
மேலும்
0807
சனி சித்திரை 03, 2021
 1. E
 2. 3
 3. 45
 4. 50
 5. 58
 6. 68
மேலும்
0806
வெள்ளி சித்திரை 02, 2021
 1. Q
 2. 15
 3. 28
 4. 58
 5. 72
 6. 80
மேலும்
0805
வியாழன் சித்திரை 01, 2021
 1. M
 2. 13
 3. 26
 4. 35
 5. 55
 6. 73
மேலும்
0804
புதன் பங்குனி 31, 2021
 1. F
 2. 23
 3. 01
 4. 11
 5. 26
 6. 48
மேலும்
0803
செவ்வாய் பங்குனி 30, 2021
 1. R
 2. 4
 3. 2
 4. 19
 5. 59
 6. 60
மேலும்
0802
திங்கள் பங்குனி 29, 2021
 1. H
 2. 05
 3. 35
 4. 53
 5. 54
 6. 61
மேலும்
0801
சனி பங்குனி 27, 2021
 1. Q
 2. 20
 3. 31
 4. 46
 5. 69
 6. 77
மேலும்
0800
வெள்ளி பங்குனி 26, 2021
 1. A
 2. 16
 3. 31
 4. 39
 5. 77
 6. 78
மேலும்
0799
வியாழன் பங்குனி 25, 2021
 1. J
 2. 11
 3. 17
 4. 38
 5. 42
 6. 68
மேலும்
0798
புதன் பங்குனி 24, 2021
 1. J
 2. 18
 3. 5
 4. 52
 5. 53
 6. 59
மேலும்
0797
செவ்வாய் பங்குனி 23, 2021
 1. S
 2. 20
 3. 37
 4. 49
 5. 53
 6. 63
மேலும்
0796
திங்கள் பங்குனி 22, 2021
 1. Y
 2. 4
 3. 39
 4. 45
 5. 63
 6. 71
மேலும்
0795
சனி பங்குனி 20, 2021
 1. R
 2. 14
 3. 7
 4. 21
 5. 26
 6. 47
மேலும்
0794
வெள்ளி பங்குனி 19, 2021
 1. U
 2. 5
 3. 8
 4. 50
 5. 52
 6. 62
மேலும்
0793
வியாழன் பங்குனி 18, 2021
 1. K
 2. 26
 3. 08
 4. 48
 5. 55
 6. 80
மேலும்
0792
புதன் பங்குனி 17, 2021
 1. G
 2. 18
 3. 35
 4. 41
 5. 68
 6. 77
மேலும்
0791
செவ்வாய் பங்குனி 16, 2021
 1. F
 2. 5
 3. 13
 4. 20
 5. 75
 6. 76
மேலும்
0790
திங்கள் பங்குனி 15, 2021
 1. F
 2. 21
 3. 23
 4. 34
 5. 60
 6. 65
மேலும்
0789
சனி பங்குனி 13, 2021
 1. U
 2. 10
 3. 11
 4. 31
 5. 51
 6. 57
மேலும்
0788
வெள்ளி பங்குனி 12, 2021
 1. M
 2. 22
 3. 4
 4. 48
 5. 73
 6. 76
மேலும்
0787
வியாழன் பங்குனி 11, 2021
 1. F
 2. 18
 3. 60
 4. 74
 5. 79
 6. 80
மேலும்
0786
புதன் பங்குனி 10, 2021
 1. G
 2. 10
 3. 05
 4. 41
 5. 55
 6. 74
மேலும்
0785
செவ்வாய் பங்குனி 09, 2021
 1. Z
 2. 9
 3. 2
 4. 34
 5. 50
 6. 55
மேலும்
0784
திங்கள் பங்குனி 08, 2021
 1. E
 2. 8
 3. 2
 4. 26
 5. 36
 6. 39
மேலும்
0783
சனி பங்குனி 06, 2021
 1. Y
 2. 26
 3. 16
 4. 25
 5. 52
 6. 62
மேலும்
0782
வெள்ளி பங்குனி 05, 2021
 1. X
 2. 01
 3. 26
 4. 27
 5. 43
 6. 51
மேலும்
0781
வியாழன் பங்குனி 04, 2021
 1. R
 2. 26
 3. 18
 4. 40
 5. 67
 6. 69
மேலும்
0780
புதன் பங்குனி 03, 2021
 1. C
 2. 23
 3. 4
 4. 42
 5. 53
 6. 73
மேலும்
0779
செவ்வாய் பங்குனி 02, 2021
 1. M
 2. 16
 3. 19
 4. 21
 5. 27
 6. 60
மேலும்
0778
திங்கள் பங்குனி 01, 2021
 1. L
 2. 25
 3. 18
 4. 65
 5. 67
 6. 69
மேலும்
0777
சனி மாசி 27, 2021
 1. V
 2. 18
 3. 40
 4. 45
 5. 59
 6. 71
மேலும்
0776
வெள்ளி மாசி 26, 2021
 1. S
 2. 2
 3. 5
 4. 8
 5. 40
 6. 78
மேலும்
0775
வியாழன் மாசி 25, 2021
 1. Q
 2. 17
 3. 02
 4. 14
 5. 19
 6. 54
மேலும்
0774
புதன் மாசி 24, 2021
 1. L
 2. 14
 3. 12
 4. 31
 5. 61
 6. 70
மேலும்
0773
செவ்வாய் மாசி 23, 2021
 1. Q
 2. 04
 3. 02
 4. 57
 5. 60
 6. 72
மேலும்
0772
திங்கள் மாசி 22, 2021
 1. N
 2. 22
 3. 15
 4. 17
 5. 58
 6. 65
மேலும்
0771
சனி மாசி 20, 2021
 1. V
 2. 13
 3. 11
 4. 23
 5. 43
 6. 76
மேலும்
0770
வெள்ளி மாசி 19, 2021
 1. B
 2. 17
 3. 29
 4. 57
 5. 62
 6. 74
மேலும்
0769
வியாழன் மாசி 18, 2021
 1. O
 2. 11
 3. 31
 4. 54
 5. 67
 6. 74
மேலும்
0768
புதன் மாசி 17, 2021
 1. T
 2. 19
 3. 1
 4. 3
 5. 64
 6. 74
மேலும்
0767
செவ்வாய் மாசி 16, 2021
 1. S
 2. 11
 3. 20
 4. 46
 5. 58
 6. 80
மேலும்
0766
திங்கள் மாசி 15, 2021
 1. I
 2. 4
 3. 21
 4. 40
 5. 43
 6. 59
மேலும்
0765
ஞாயிறு மாசி 14, 2021
 1. E
 2. 20
 3. 18
 4. 31
 5. 69
 6. 73
மேலும்
0764
சனி மாசி 13, 2021
 1. V
 2. 5
 3. 10
 4. 44
 5. 45
 6. 47
மேலும்
0763
வெள்ளி மாசி 12, 2021
 1. B
 2. 07
 3. 39
 4. 41
 5. 57
 6. 74
மேலும்
0762
வியாழன் மாசி 11, 2021
 1. D
 2. 12
 3. 32
 4. 50
 5. 54
 6. 73
மேலும்
0761
புதன் மாசி 10, 2021
 1. M
 2. 8
 3. 10
 4. 18
 5. 29
 6. 63
மேலும்
0760
செவ்வாய் மாசி 09, 2021
 1. A
 2. 21
 3. 22
 4. 31
 5. 50
 6. 58
மேலும்
0759
திங்கள் மாசி 08, 2021
 1. N
 2. 10
 3. 12
 4. 29
 5. 45
 6. 47
மேலும்
0758
ஞாயிறு மாசி 07, 2021
 1. K
 2. 19
 3. 04
 4. 07
 5. 27
 6. 68
மேலும்
0757
சனி மாசி 06, 2021
 1. K
 2. 4
 3. 3
 4. 44
 5. 61
 6. 74
மேலும்
0756
வெள்ளி மாசி 05, 2021
 1. W
 2. 9
 3. 16
 4. 40
 5. 67
 6. 75
மேலும்
0755
வியாழன் மாசி 04, 2021
 1. Q
 2. 18
 3. 07
 4. 40
 5. 59
 6. 73
மேலும்
0754
புதன் மாசி 03, 2021
 1. L
 2. 26
 3. 03
 4. 08
 5. 35
 6. 43
மேலும்
0753
செவ்வாய் மாசி 02, 2021
 1. I
 2. 4
 3. 28
 4. 51
 5. 56
 6. 73
மேலும்
0752
திங்கள் மாசி 01, 2021
 1. Z
 2. 7
 3. 4
 4. 41
 5. 42
 6. 54
மேலும்
0751
ஞாயிறு தை 31, 2021
 1. P
 2. 9
 3. 11
 4. 38
 5. 61
 6. 65
மேலும்
0750
சனி தை 30, 2021
 1. G
 2. 21
 3. 1
 4. 34
 5. 39
 6. 66
மேலும்
0749
வெள்ளி தை 29, 2021
 1. K
 2. 08
 3. 05
 4. 46
 5. 56
 6. 57
மேலும்
0748
வியாழன் தை 28, 2021
 1. M
 2. 03
 3. 18
 4. 29
 5. 58
 6. 70
மேலும்
0747
புதன் தை 27, 2021
 1. V
 2. 18
 3. 30
 4. 40
 5. 41
 6. 68
மேலும்
0746
செவ்வாய் தை 26, 2021
 1. Y
 2. 21
 3. 1
 4. 28
 5. 41
 6. 72
மேலும்
0745
திங்கள் தை 25, 2021
 1. Q
 2. 18
 3. 06
 4. 55
 5. 75
 6. 77
மேலும்
0744
ஞாயிறு தை 24, 2021
 1. E
 2. 07
 3. 26
 4. 28
 5. 63
 6. 75
மேலும்
0743
சனி தை 23, 2021
 1. B
 2. 25
 3. 4
 4. 14
 5. 46
 6. 63
மேலும்
0742
வெள்ளி தை 22, 2021
 1. I
 2. 7
 3. 18
 4. 42
 5. 53
 6. 73
மேலும்
0741
வியாழன் தை 21, 2021
 1. N
 2. 09
 3. 21
 4. 29
 5. 47
 6. 56
மேலும்
0740
புதன் தை 20, 2021
 1. N
 2. 23
 3. 5
 4. 20
 5. 27
 6. 61
மேலும்
0739
செவ்வாய் தை 19, 2021
 1. Y
 2. 18
 3. 02
 4. 07
 5. 47
 6. 52
மேலும்
0738
திங்கள் தை 18, 2021
 1. U
 2. 13
 3. 6
 4. 33
 5. 35
 6. 69
மேலும்
0737
ஞாயிறு தை 17, 2021
 1. N
 2. 22
 3. 7
 4. 30
 5. 34
 6. 48
மேலும்
0736
சனி தை 16, 2021
 1. G
 2. 9
 3. 1
 4. 8
 5. 49
 6. 71
மேலும்
0735
வெள்ளி தை 15, 2021
 1. K
 2. 22
 3. 15
 4. 21
 5. 49
 6. 74
மேலும்
0734
வியாழன் தை 14, 2021
 1. L
 2. 06
 3. 12
 4. 15
 5. 20
 6. 26
மேலும்
0733
புதன் தை 13, 2021
 1. C
 2. 17
 3. 1
 4. 10
 5. 62
 6. 63
மேலும்
0732
செவ்வாய் தை 12, 2021
 1. J
 2. 06
 3. 07
 4. 15
 5. 21
 6. 24
மேலும்
0731
திங்கள் தை 11, 2021
 1. V
 2. 16
 3. 13
 4. 36
 5. 45
 6. 54
மேலும்
0730
ஞாயிறு தை 10, 2021
 1. C
 2. 19
 3. 05
 4. 32
 5. 42
 6. 46
மேலும்
0729
சனி தை 09, 2021
 1. C
 2. 20
 3. 42
 4. 45
 5. 71
 6. 77
மேலும்
0728
வெள்ளி தை 08, 2021
 1. T
 2. 10
 3. 22
 4. 35
 5. 38
 6. 66
மேலும்
0727
வியாழன் தை 07, 2021
 1. U
 2. 26
 3. 05
 4. 15
 5. 54
 6. 80
மேலும்
0726
புதன் தை 06, 2021
 1. F
 2. 3
 3. 23
 4. 33
 5. 41
 6. 50
மேலும்
0725
செவ்வாய் தை 05, 2021
 1. V
 2. 16
 3. 33
 4. 36
 5. 67
 6. 76
மேலும்
0724
திங்கள் தை 04, 2021
 1. G
 2. 16
 3. 3
 4. 19
 5. 56
 6. 64
மேலும்
0723
ஞாயிறு தை 03, 2021
 1. D
 2. 05
 3. 14
 4. 48
 5. 63
 6. 78
மேலும்
0722
சனி தை 02, 2021
 1. Z
 2. 7
 3. 2
 4. 19
 5. 53
 6. 63
மேலும்
0721
வெள்ளி தை 01, 2021
 1. G
 2. 3
 3. 1
 4. 33
 5. 37
 6. 72
மேலும்
0720
வியாழன் மார்கழி 31, 2020
 1. C
 2. 25
 3. 26
 4. 43
 5. 47
 6. 51
மேலும்
0719
புதன் மார்கழி 30, 2020
 1. N
 2. 3
 3. 7
 4. 33
 5. 55
 6. 70
மேலும்
0718
செவ்வாய் மார்கழி 29, 2020
 1. D
 2. 5
 3. 15
 4. 54
 5. 57
 6. 68
மேலும்
0717
திங்கள் மார்கழி 28, 2020
 1. M
 2. 22
 3. 29
 4. 39
 5. 66
 6. 77
மேலும்
0716
ஞாயிறு மார்கழி 27, 2020
 1. U
 2. 15
 3. 34
 4. 37
 5. 53
 6. 54
மேலும்
0715
சனி மார்கழி 26, 2020
 1. P
 2. 4
 3. 20
 4. 21
 5. 66
 6. 73
மேலும்
0714
வெள்ளி மார்கழி 25, 2020
 1. K
 2. 7
 3. 11
 4. 31
 5. 75
 6. 79
மேலும்
0713
வியாழன் மார்கழி 24, 2020
 1. F
 2. 8
 3. 22
 4. 38
 5. 41
 6. 50
மேலும்
0712
புதன் மார்கழி 23, 2020
 1. E
 2. 2
 3. 23
 4. 73
 5. 74
 6. 78
மேலும்
0711
செவ்வாய் மார்கழி 22, 2020
 1. B
 2. 6
 3. 4
 4. 49
 5. 60
 6. 78
மேலும்
0710
திங்கள் மார்கழி 21, 2020
 1. P
 2. 13
 3. 1
 4. 22
 5. 47
 6. 75
மேலும்
0709
ஞாயிறு மார்கழி 20, 2020
 1. C
 2. 1
 3. 17
 4. 41
 5. 44
 6. 72
மேலும்
0708
சனி மார்கழி 19, 2020
 1. M
 2. 21
 3. 27
 4. 53
 5. 67
 6. 78
மேலும்
0707
வெள்ளி மார்கழி 18, 2020
 1. G
 2. 1
 3. 14
 4. 49
 5. 57
 6. 76
மேலும்
0706
வியாழன் மார்கழி 17, 2020
 1. G
 2. 7
 3. 1
 4. 18
 5. 56
 6. 58
மேலும்
0705
புதன் மார்கழி 16, 2020
 1. O
 2. 16
 3. 36
 4. 45
 5. 74
 6. 79
மேலும்
0704
செவ்வாய் மார்கழி 15, 2020
 1. S
 2. 3
 3. 1
 4. 16
 5. 31
 6. 58
மேலும்
0703
திங்கள் மார்கழி 14, 2020
 1. U
 2. 14
 3. 27
 4. 38
 5. 60
 6. 70
மேலும்
0702
ஞாயிறு மார்கழி 13, 2020
 1. E
 2. 5
 3. 6
 4. 30
 5. 37
 6. 70
மேலும்
0701
சனி மார்கழி 12, 2020
 1. G
 2. 4
 3. 5
 4. 32
 5. 54
 6. 66
மேலும்
0700
வெள்ளி மார்கழி 11, 2020
 1. G
 2. 11
 3. 1
 4. 7
 5. 41
 6. 75
மேலும்
0699
வியாழன் மார்கழி 10, 2020
 1. Y
 2. 13
 3. 2
 4. 24
 5. 42
 6. 54
மேலும்
0698
புதன் மார்கழி 09, 2020
 1. P
 2. 5
 3. 12
 4. 37
 5. 49
 6. 54
மேலும்
0697
செவ்வாய் மார்கழி 08, 2020
 1. P
 2. 26
 3. 10
 4. 61
 5. 63
 6. 69
மேலும்
0696
திங்கள் மார்கழி 07, 2020
 1. C
 2. 24
 3. 11
 4. 24
 5. 53
 6. 74
மேலும்
0695
ஞாயிறு மார்கழி 06, 2020
 1. J
 2. 18
 3. 12
 4. 24
 5. 59
 6. 64
மேலும்
0694
சனி மார்கழி 05, 2020
 1. E
 2. 26
 3. 4
 4. 6
 5. 38
 6. 55
மேலும்
0693
வெள்ளி மார்கழி 04, 2020
 1. X
 2. 11
 3. 1
 4. 11
 5. 37
 6. 39
மேலும்
0692
வியாழன் மார்கழி 03, 2020
 1. Z
 2. 21
 3. 1
 4. 16
 5. 31
 6. 76
மேலும்
0691
புதன் மார்கழி 02, 2020
 1. W
 2. 24
 3. 1
 4. 21
 5. 23
 6. 70
மேலும்
0690
செவ்வாய் மார்கழி 01, 2020
 1. N
 2. 18
 3. 12
 4. 37
 5. 47
 6. 56
மேலும்
0689
திங்கள் கார்த்திகை 30, 2020
 1. S
 2. 7
 3. 42
 4. 55
 5. 74
 6. 80
மேலும்
0688
ஞாயிறு கார்த்திகை 29, 2020
 1. G
 2. 7
 3. 16
 4. 21
 5. 44
 6. 61
மேலும்
0687
சனி கார்த்திகை 28, 2020
 1. S
 2. 24
 3. 2
 4. 27
 5. 44
 6. 57
மேலும்
0686
வெள்ளி கார்த்திகை 27, 2020
 1. P
 2. 22
 3. 5
 4. 15
 5. 56
 6. 79
மேலும்
0685
வியாழன் கார்த்திகை 26, 2020
 1. J
 2. 9
 3. 19
 4. 37
 5. 64
 6. 74
மேலும்
0684
புதன் கார்த்திகை 25, 2020
 1. S
 2. 24
 3. 27
 4. 34
 5. 52
 6. 69
மேலும்
0683
செவ்வாய் கார்த்திகை 24, 2020
 1. Z
 2. 25
 3. 13
 4. 17
 5. 71
 6. 72
மேலும்
0682
திங்கள் கார்த்திகை 23, 2020
 1. K
 2. 6
 3. 19
 4. 49
 5. 53
 6. 74
மேலும்
0681
ஞாயிறு கார்த்திகை 22, 2020
 1. F
 2. 18
 3. 11
 4. 34
 5. 42
 6. 74
மேலும்
0680
சனி கார்த்திகை 21, 2020
 1. D
 2. 5
 3. 27
 4. 34
 5. 36
 6. 56
மேலும்
0679
வெள்ளி கார்த்திகை 20, 2020
 1. I
 2. 19
 3. 8
 4. 10
 5. 23
 6. 42
மேலும்
0678
வியாழன் கார்த்திகை 19, 2020
 1. Z
 2. 8
 3. 45
 4. 59
 5. 60
 6. 64
மேலும்
0677
புதன் கார்த்திகை 18, 2020
 1. V
 2. 15
 3. 14
 4. 39
 5. 42
 6. 68
மேலும்
0676
செவ்வாய் கார்த்திகை 17, 2020
 1. P
 2. 22
 3. 17
 4. 18
 5. 24
 6. 63
மேலும்
0675
திங்கள் கார்த்திகை 16, 2020
 1. S
 2. 20
 3. 1
 4. 17
 5. 66
 6. 68
மேலும்
0674
ஞாயிறு கார்த்திகை 15, 2020
 1. Q
 2. 16
 3. 23
 4. 38
 5. 50
 6. 80
மேலும்
0673
சனி கார்த்திகை 14, 2020
 1. E
 2. 9
 3. 37
 4. 56
 5. 65
 6. 66
மேலும்
0672
வெள்ளி கார்த்திகை 13, 2020
 1. O
 2. 25
 3. 55
 4. 57
 5. 63
 6. 72
மேலும்
0671
வியாழன் கார்த்திகை 12, 2020
 1. D
 2. 24
 3. 20
 4. 29
 5. 49
 6. 63
மேலும்
0670
புதன் கார்த்திகை 11, 2020
 1. L
 2. 15
 3. 37
 4. 51
 5. 56
 6. 64
மேலும்
0669
செவ்வாய் கார்த்திகை 10, 2020
 1. Z
 2. 21
 3. 1
 4. 6
 5. 24
 6. 56
மேலும்
0668
திங்கள் கார்த்திகை 09, 2020
 1. A
 2. 21
 3. 8
 4. 18
 5. 23
 6. 29
மேலும்
0667
ஞாயிறு கார்த்திகை 08, 2020
 1. G
 2. 25
 3. 34
 4. 56
 5. 67
 6. 70
மேலும்
0666
சனி கார்த்திகை 07, 2020
 1. W
 2. 17
 3. 2
 4. 12
 5. 44
 6. 61
மேலும்
0665
வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020
 1. A
 2. 20
 3. 12
 4. 18
 5. 62
 6. 80
மேலும்
0664
வியாழன் கார்த்திகை 05, 2020
 1. H
 2. 16
 3. 5
 4. 10
 5. 22
 6. 34
மேலும்
0663
புதன் கார்த்திகை 04, 2020
 1. A
 2. 11
 3. 1
 4. 28
 5. 53
 6. 66
மேலும்
0662
செவ்வாய் கார்த்திகை 03, 2020
 1. S
 2. 11
 3. 7
 4. 12
 5. 35
 6. 50
மேலும்
0661
திங்கள் கார்த்திகை 02, 2020
 1. T
 2. 11
 3. 1
 4. 44
 5. 58
 6. 80
மேலும்
0660
ஞாயிறு கார்த்திகை 01, 2020
 1. N
 2. 1
 3. 27
 4. 41
 5. 45
 6. 59
மேலும்
0659
சனி ஐப்பசி 31, 2020
 1. P
 2. 24
 3. 18
 4. 44
 5. 59
 6. 72
மேலும்
0658
வெள்ளி ஐப்பசி 30, 2020
 1. J
 2. 19
 3. 30
 4. 39
 5. 40
 6. 60
மேலும்
0657
வியாழன் ஐப்பசி 29, 2020
 1. E
 2. 9
 3. 22
 4. 35
 5. 54
 6. 61
மேலும்
0656
புதன் ஐப்பசி 28, 2020
 1. B
 2. 22
 3. 12
 4. 26
 5. 52
 6. 68
மேலும்
0655
செவ்வாய் ஐப்பசி 27, 2020
 1. E
 2. 25
 3. 6
 4. 22
 5. 27
 6. 72
மேலும்
0654
திங்கள் ஐப்பசி 26, 2020
 1. B
 2. 15
 3. 2
 4. 26
 5. 34
 6. 64
மேலும்
0653
ஞாயிறு ஐப்பசி 25, 2020
 1. B
 2. 20
 3. 7
 4. 30
 5. 47
 6. 53
மேலும்
0652
சனி ஐப்பசி 24, 2020
 1. U
 2. 2
 3. 9
 4. 21
 5. 49
 6. 64
மேலும்
0651
வெள்ளி ஐப்பசி 23, 2020
 1. H
 2. 12
 3. 21
 4. 32
 5. 50
 6. 59
மேலும்
0650
வியாழன் ஐப்பசி 22, 2020
 1. K
 2. 14
 3. 37
 4. 46
 5. 54
 6. 64
மேலும்
0649
புதன் ஐப்பசி 21, 2020
 1. O
 2. 3
 3. 29
 4. 38
 5. 44
 6. 67
மேலும்
0648
செவ்வாய் ஐப்பசி 20, 2020
 1. H
 2. 1
 3. 30
 4. 52
 5. 56
 6. 63
மேலும்
0647
திங்கள் ஐப்பசி 19, 2020
 1. A
 2. 24
 3. 43
 4. 51
 5. 59
 6. 78
மேலும்
0646
ஞாயிறு ஐப்பசி 18, 2020
 1. E
 2. 22
 3. 4
 4. 38
 5. 41
 6. 50
மேலும்
0645
சனி ஐப்பசி 17, 2020
 1. W
 2. 13
 3. 25
 4. 34
 5. 53
 6. 73
மேலும்
0644
வெள்ளி ஐப்பசி 16, 2020
 1. D
 2. 16
 3. 26
 4. 45
 5. 51
 6. 68
மேலும்
0643
வியாழன் ஐப்பசி 15, 2020
 1. C
 2. 24
 3. 22
 4. 35
 5. 40
 6. 78
மேலும்
0642
புதன் ஐப்பசி 14, 2020
 1. X
 2. 19
 3. 12
 4. 34
 5. 39
 6. 63
மேலும்
0641
செவ்வாய் ஐப்பசி 13, 2020
 1. B
 2. 16
 3. 15
 4. 45
 5. 57
 6. 59
மேலும்
0640
திங்கள் ஐப்பசி 12, 2020
 1. K
 2. 14
 3. 7
 4. 21
 5. 30
 6. 64
மேலும்
0639
ஞாயிறு ஐப்பசி 11, 2020
 1. H
 2. 18
 3. 11
 4. 46
 5. 56
 6. 75
மேலும்
0638
சனி ஐப்பசி 10, 2020
 1. X
 2. 26
 3. 34
 4. 38
 5. 41
 6. 50
மேலும்
0637
வெள்ளி ஐப்பசி 09, 2020
 1. Q
 2. 11
 3. 4
 4. 10
 5. 32
 6. 80
மேலும்
0636
வியாழன் ஐப்பசி 08, 2020
 1. P
 2. 01
 3. 27
 4. 39
 5. 44
 6. 77
மேலும்
0635
புதன் ஐப்பசி 07, 2020
 1. A
 2. 01
 3. 59
 4. 70
 5. 73
 6. 77
மேலும்
0634
செவ்வாய் ஐப்பசி 06, 2020
 1. A
 2. 9
 3. 24
 4. 31
 5. 34
 6. 59
மேலும்
0633
திங்கள் ஐப்பசி 05, 2020
 1. X
 2. 14
 3. 19
 4. 32
 5. 64
 6. 73
மேலும்
0632
ஞாயிறு ஐப்பசி 04, 2020
 1. K
 2. 23
 3. 26
 4. 27
 5. 58
 6. 77
மேலும்
0631
சனி ஐப்பசி 03, 2020
 1. Q
 2. 8
 3. 46
 4. 63
 5. 72
 6. 77
மேலும்
0630
வெள்ளி ஐப்பசி 02, 2020
 1. E
 2. 5
 3. 37
 4. 38
 5. 56
 6. 58
மேலும்
0629
வியாழன் ஐப்பசி 01, 2020
 1. T
 2. 5
 3. 30
 4. 41
 5. 71
 6. 75
மேலும்
0628
புதன் புரட்டாதி 30, 2020
 1. Z
 2. 14
 3. 18
 4. 44
 5. 55
 6. 68
மேலும்
0627
செவ்வாய் புரட்டாதி 29, 2020
 1. N
 2. 24
 3. 12
 4. 19
 5. 68
 6. 77
மேலும்
0626
திங்கள் புரட்டாதி 28, 2020
 1. I
 2. 23
 3. 41
 4. 72
 5. 77
 6. 79
மேலும்
0625
ஞாயிறு புரட்டாதி 27, 2020
 1. E
 2. 16
 3. 32
 4. 61
 5. 65
 6. 66
மேலும்
0624
சனி புரட்டாதி 26, 2020
 1. D
 2. 25
 3. 12
 4. 43
 5. 64
 6. 73
மேலும்
0623
வெள்ளி புரட்டாதி 25, 2020
 1. X
 2. 2
 3. 14
 4. 21
 5. 29
 6. 47
மேலும்
0622
வியாழன் புரட்டாதி 24, 2020
 1. M
 2. 26
 3. 27
 4. 31
 5. 50
 6. 71
மேலும்
0621
புதன் புரட்டாதி 23, 2020
 1. V
 2. 19
 3. 26
 4. 65
 5. 67
 6. 74
மேலும்
0620
செவ்வாய் புரட்டாதி 22, 2020
 1. K
 2. 13
 3. 1
 4. 33
 5. 53
 6. 75
மேலும்
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 129,993,685.20

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00