மெகா பவர் லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0541
வெள்ளி ஆடி 03, 2020
 1. D
 2. 16
 3. 11
 4. 65
 5. 73
 6. 79
மேலும்
0540
புதன் ஆடி 01, 2020
 1. U
 2. 04
 3. 06
 4. 49
 5. 70
 6. 73
மேலும்
0539
செவ்வாய் ஆனி 30, 2020
 1. N
 2. 17
 3. 2
 4. 18
 5. 26
 6. 31
மேலும்
0538
திங்கள் ஆனி 29, 2020
 1. F
 2. 07
 3. 04
 4. 30
 5. 32
 6. 51
மேலும்
0537
ஞாயிறு ஆனி 28, 2020
 1. P
 2. 07
 3. 08
 4. 21
 5. 64
 6. 75
மேலும்
0536
சனி ஆனி 27, 2020
 1. C
 2. 2
 3. 13
 4. 50
 5. 55
 6. 70
மேலும்
0535
வெள்ளி ஆனி 26, 2020
 1. Z
 2. 21
 3. 6
 4. 9
 5. 49
 6. 80
மேலும்
0534
வியாழன் ஆனி 25, 2020
 1. A
 2. 05
 3. 10
 4. 39
 5. 49
 6. 67
மேலும்
0533
புதன் ஆனி 24, 2020
 1. H
 2. 10
 3. 6
 4. 31
 5. 57
 6. 80
மேலும்
0532
செவ்வாய் ஆனி 23, 2020
 1. I
 2. 25
 3. 6
 4. 29
 5. 56
 6. 70
மேலும்
0531
திங்கள் ஆனி 22, 2020
 1. B
 2. 14
 3. 04
 4. 46
 5. 65
 6. 73
மேலும்
0530
ஞாயிறு ஆனி 21, 2020
 1. J
 2. 7
 3. 10
 4. 44
 5. 65
 6. 66
மேலும்
0529
சனி ஆனி 20, 2020
 1. A
 2. 19
 3. 32
 4. 35
 5. 75
 6. 76
மேலும்
0528
வெள்ளி ஆனி 19, 2020
 1. W
 2. 26
 3. 7
 4. 17
 5. 27
 6. 61
மேலும்
0527
வியாழன் ஆனி 18, 2020
 1. V
 2. 12
 3. 26
 4. 28
 5. 36
 6. 48
மேலும்
0526
புதன் ஆனி 17, 2020
 1. H
 2. 23
 3. 38
 4. 63
 5. 67
 6. 77
மேலும்
0525
செவ்வாய் ஆனி 16, 2020
 1. L
 2. 24
 3. 17
 4. 66
 5. 71
 6. 78
மேலும்
0524
திங்கள் ஆனி 15, 2020
 1. C
 2. 17
 3. 14
 4. 24
 5. 47
 6. 74
மேலும்
0523
ஞாயிறு ஆனி 14, 2020
 1. I
 2. 12
 3. 28
 4. 38
 5. 39
 6. 60
மேலும்
0522
சனி ஆனி 13, 2020
 1. O
 2. 16
 3. 29
 4. 33
 5. 74
 6. 78
மேலும்
0521
வெள்ளி ஆனி 12, 2020
 1. J
 2. 3
 3. 11
 4. 29
 5. 48
 6. 75
மேலும்
0520
வியாழன் ஆனி 11, 2020
 1. P
 2. 1
 3. 11
 4. 30
 5. 74
 6. 77
மேலும்
0519
புதன் ஆனி 10, 2020
 1. C
 2. 19
 3. 6
 4. 11
 5. 46
 6. 55
மேலும்
0518
செவ்வாய் ஆனி 09, 2020
 1. G
 2. 5
 3. 2
 4. 18
 5. 25
 6. 37
மேலும்
0517
திங்கள் ஆனி 08, 2020
 1. X
 2. 24
 3. 22
 4. 30
 5. 52
 6. 56
மேலும்
0516
ஞாயிறு ஆனி 07, 2020
 1. Y
 2. 20
 3. 7
 4. 44
 5. 54
 6. 80
மேலும்
0515
புதன் ஆனி 03, 2020
 1. F
 2. 24
 3. 08
 4. 39
 5. 48
 6. 78
மேலும்
0514
புதன் வைகாசி 20, 2020
 1. G
 2. 15
 3. 03
 4. 49
 5. 52
 6. 67
மேலும்
0513
புதன் வைகாசி 20, 2020
 1. P
 2. 23
 3. 14
 4. 24
 5. 67
 6. 68
மேலும்
0512
புதன் பங்குனி 18, 2020
 1. M
 2. 24
 3. 29
 4. 47
 5. 71
 6. 77
மேலும்
0511
திங்கள் பங்குனி 16, 2020
 1. Y
 2. 02
 3. 02
 4. 28
 5. 61
 6. 67
மேலும்
0510
வெள்ளி பங்குனி 13, 2020
 1. Y
 2. 12
 3. 06
 4. 29
 5. 33
 6. 54
மேலும்
0509
புதன் பங்குனி 11, 2020
 1. V
 2. 15
 3. 53
 4. 56
 5. 58
 6. 72
மேலும்
0508
திங்கள் பங்குனி 09, 2020
 1. Q
 2. 18
 3. 24
 4. 54
 5. 56
 6. 65
மேலும்
0507
வெள்ளி பங்குனி 06, 2020
 1. J
 2. 4
 3. 4
 4. 5
 5. 59
 6. 77
மேலும்
0506
புதன் பங்குனி 04, 2020
 1. J
 2. 25
 3. 11
 4. 49
 5. 56
 6. 61
மேலும்
0505
திங்கள் பங்குனி 02, 2020
 1. S
 2. 18
 3. 02
 4. 07
 5. 61
 6. 69
மேலும்
0504
வெள்ளி மாசி 28, 2020
 1. F
 2. 21
 3. 54
 4. 60
 5. 64
 6. 78
மேலும்
0503
புதன் மாசி 26, 2020
 1. L
 2. 01
 3. 28
 4. 56
 5. 73
 6. 79
மேலும்
0502
திங்கள் மாசி 24, 2020
 1. H
 2. 13
 3. 22
 4. 31
 5. 55
 6. 68
மேலும்
0501
வெள்ளி மாசி 21, 2020
 1. D
 2. 16
 3. 21
 4. 58
 5. 68
 6. 70
மேலும்
0500
புதன் மாசி 19, 2020
 1. H
 2. 6
 3. 8
 4. 27
 5. 55
 6. 64
மேலும்
0499
திங்கள் மாசி 17, 2020
 1. N
 2. 10
 3. 25
 4. 33
 5. 49
 6. 61
மேலும்
0498
வெள்ளி மாசி 14, 2020
 1. Y
 2. 7
 3. 18
 4. 28
 5. 36
 6. 41
மேலும்
0497
புதன் மாசி 12, 2020
 1. G
 2. 12
 3. 24
 4. 73
 5. 79
 6. 80
மேலும்
0496
திங்கள் மாசி 10, 2020
 1. U
 2. 23
 3. 16
 4. 27
 5. 55
 6. 67
மேலும்
0495
வெள்ளி மாசி 07, 2020
 1. X
 2. 5
 3. 16
 4. 24
 5. 75
 6. 76
மேலும்
0494
புதன் மாசி 05, 2020
 1. C
 2. 03
 3. 08
 4. 23
 5. 35
 6. 79
மேலும்
0493
திங்கள் மாசி 03, 2020
 1. A
 2. 24
 3. 01
 4. 23
 5. 24
 6. 36
மேலும்
0492
வெள்ளி தை 31, 2020
 1. N
 2. 17
 3. 1
 4. 4
 5. 29
 6. 55
மேலும்
0491
புதன் தை 29, 2020
 1. T
 2. 01
 3. 03
 4. 11
 5. 14
 6. 68
மேலும்
0490
திங்கள் தை 27, 2020
 1. A
 2. 13
 3. 35
 4. 42
 5. 52
 6. 74
மேலும்
0489
வெள்ளி தை 24, 2020
 1. Q
 2. 17
 3. 20
 4. 26
 5. 58
 6. 76
மேலும்
0488
புதன் தை 22, 2020
 1. Q
 2. 06
 3. 08
 4. 41
 5. 65
 6. 75
மேலும்
0487
திங்கள் தை 20, 2020
 1. Y
 2. 16
 3. 3
 4. 28
 5. 38
 6. 53
மேலும்
0486
வெள்ளி தை 17, 2020
 1. F
 2. 26
 3. 06
 4. 32
 5. 49
 6. 60
மேலும்
0485
புதன் தை 15, 2020
 1. A
 2. 21
 3. 02
 4. 24
 5. 29
 6. 32
மேலும்
0484
திங்கள் தை 13, 2020
 1. R
 2. 21
 3. 28
 4. 49
 5. 54
 6. 62
மேலும்
0483
வெள்ளி தை 10, 2020
 1. F
 2. 17
 3. 1
 4. 49
 5. 63
 6. 70
மேலும்
0482
புதன் தை 08, 2020
 1. A
 2. 13
 3. 03
 4. 34
 5. 47
 6. 73
மேலும்
0481
திங்கள் தை 06, 2020
 1. J
 2. 18
 3. 49
 4. 68
 5. 75
 6. 78
மேலும்
0480
வெள்ளி தை 03, 2020
 1. D
 2. 17
 3. 37
 4. 40
 5. 43
 6. 71
மேலும்
0479
புதன் தை 01, 2020
 1. O
 2. 18
 3. 35
 4. 36
 5. 46
 6. 61
மேலும்
0478
திங்கள் மார்கழி 30, 2019
 1. N
 2. 08
 3. 31
 4. 61
 5. 64
 6. 71
மேலும்
0477
வெள்ளி மார்கழி 27, 2019
 1. G
 2. 8
 3. 30
 4. 41
 5. 57
 6. 75
மேலும்
0476
புதன் மார்கழி 25, 2019
 1. Z
 2. 14
 3. 6
 4. 16
 5. 18
 6. 30
மேலும்
0475
திங்கள் மார்கழி 23, 2019
 1. U
 2. 22
 3. 02
 4. 24
 5. 32
 6. 49
மேலும்
0474
வெள்ளி மார்கழி 20, 2019
 1. U
 2. 10
 3. 14
 4. 49
 5. 59
 6. 77
மேலும்
0473
புதன் மார்கழி 18, 2019
 1. F
 2. 18
 3. 27
 4. 36
 5. 68
 6. 74
மேலும்
0472
திங்கள் மார்கழி 16, 2019
 1. G
 2. 21
 3. 09
 4. 39
 5. 51
 6. 76
மேலும்
0471
வெள்ளி மார்கழி 13, 2019
 1. Y
 2. 6
 3. 17
 4. 45
 5. 68
 6. 76
மேலும்
0470
புதன் மார்கழி 11, 2019
 1. U
 2. 03
 3. 32
 4. 44
 5. 47
 6. 63
மேலும்
0469
திங்கள் மார்கழி 09, 2019
 1. R
 2. 05
 3. 11
 4. 42
 5. 69
 6. 70
மேலும்
0468
வெள்ளி மார்கழி 06, 2019
 1. G
 2. 17
 3. 16
 4. 28
 5. 54
 6. 55
மேலும்
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 221,825,634.35

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 28,011,475.20

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 16,351,092.00