மெகா பவர் லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0518
புதன் சித்திரை 01, 2020
மேலும்
0517
திங்கள் பங்குனி 30, 2020
மேலும்
0516
வெள்ளி பங்குனி 27, 2020
மேலும்
0515
புதன் பங்குனி 25, 2020
மேலும்
0514
திங்கள் பங்குனி 23, 2020
மேலும்
0513
வெள்ளி பங்குனி 20, 2020
மேலும்
0512
புதன் பங்குனி 18, 2020
 1. M
 2. 24
 3. 29
 4. 47
 5. 71
 6. 77
மேலும்
0511
திங்கள் பங்குனி 16, 2020
 1. Y
 2. 02
 3. 02
 4. 28
 5. 61
 6. 67
மேலும்
0510
வெள்ளி பங்குனி 13, 2020
 1. Y
 2. 12
 3. 06
 4. 29
 5. 33
 6. 54
மேலும்
0509
புதன் பங்குனி 11, 2020
 1. V
 2. 15
 3. 53
 4. 56
 5. 58
 6. 72
மேலும்
0508
திங்கள் பங்குனி 09, 2020
 1. Q
 2. 18
 3. 24
 4. 54
 5. 56
 6. 65
மேலும்
0507
வெள்ளி பங்குனி 06, 2020
 1. J
 2. 4
 3. 4
 4. 5
 5. 59
 6. 77
மேலும்
0506
புதன் பங்குனி 04, 2020
 1. J
 2. 25
 3. 11
 4. 49
 5. 56
 6. 61
மேலும்
0505
திங்கள் பங்குனி 02, 2020
 1. S
 2. 18
 3. 02
 4. 07
 5. 61
 6. 69
மேலும்
0504
வெள்ளி மாசி 28, 2020
 1. F
 2. 21
 3. 54
 4. 60
 5. 64
 6. 78
மேலும்
0503
புதன் மாசி 26, 2020
 1. L
 2. 01
 3. 28
 4. 56
 5. 73
 6. 79
மேலும்
0502
திங்கள் மாசி 24, 2020
 1. H
 2. 13
 3. 22
 4. 31
 5. 55
 6. 68
மேலும்
0501
வெள்ளி மாசி 21, 2020
 1. D
 2. 16
 3. 21
 4. 58
 5. 68
 6. 70
மேலும்
0500
புதன் மாசி 19, 2020
 1. H
 2. 6
 3. 8
 4. 27
 5. 55
 6. 64
மேலும்
0499
திங்கள் மாசி 17, 2020
 1. N
 2. 10
 3. 25
 4. 33
 5. 49
 6. 61
மேலும்
0498
வெள்ளி மாசி 14, 2020
 1. Y
 2. 7
 3. 18
 4. 28
 5. 36
 6. 41
மேலும்
0497
புதன் மாசி 12, 2020
 1. G
 2. 12
 3. 24
 4. 73
 5. 79
 6. 80
மேலும்
0496
திங்கள் மாசி 10, 2020
 1. U
 2. 23
 3. 16
 4. 27
 5. 55
 6. 67
மேலும்
0495
வெள்ளி மாசி 07, 2020
 1. X
 2. 5
 3. 16
 4. 24
 5. 75
 6. 76
மேலும்
0494
புதன் மாசி 05, 2020
 1. C
 2. 03
 3. 08
 4. 23
 5. 35
 6. 79
மேலும்
0493
திங்கள் மாசி 03, 2020
 1. A
 2. 24
 3. 01
 4. 23
 5. 24
 6. 36
மேலும்
0492
வெள்ளி தை 31, 2020
 1. N
 2. 17
 3. 1
 4. 4
 5. 29
 6. 55
மேலும்
0491
புதன் தை 29, 2020
 1. T
 2. 01
 3. 03
 4. 11
 5. 14
 6. 68
மேலும்
0490
திங்கள் தை 27, 2020
 1. A
 2. 13
 3. 35
 4. 42
 5. 52
 6. 74
மேலும்
0489
வெள்ளி தை 24, 2020
 1. Q
 2. 17
 3. 20
 4. 26
 5. 58
 6. 76
மேலும்
0488
புதன் தை 22, 2020
 1. Q
 2. 06
 3. 08
 4. 41
 5. 65
 6. 75
மேலும்
0487
திங்கள் தை 20, 2020
 1. Y
 2. 16
 3. 3
 4. 28
 5. 38
 6. 53
மேலும்
0486
வெள்ளி தை 17, 2020
 1. F
 2. 26
 3. 06
 4. 32
 5. 49
 6. 60
மேலும்
0485
புதன் தை 15, 2020
 1. A
 2. 21
 3. 02
 4. 24
 5. 29
 6. 32
மேலும்
0484
திங்கள் தை 13, 2020
 1. R
 2. 21
 3. 28
 4. 49
 5. 54
 6. 62
மேலும்
0483
வெள்ளி தை 10, 2020
 1. F
 2. 17
 3. 1
 4. 49
 5. 63
 6. 70
மேலும்
0482
புதன் தை 08, 2020
 1. A
 2. 13
 3. 03
 4. 34
 5. 47
 6. 73
மேலும்
0481
திங்கள் தை 06, 2020
 1. J
 2. 18
 3. 49
 4. 68
 5. 75
 6. 78
மேலும்
0480
வெள்ளி தை 03, 2020
 1. D
 2. 17
 3. 37
 4. 40
 5. 43
 6. 71
மேலும்
0479
புதன் தை 01, 2020
 1. O
 2. 18
 3. 35
 4. 36
 5. 46
 6. 61
மேலும்
0478
திங்கள் மார்கழி 30, 2019
 1. N
 2. 08
 3. 31
 4. 61
 5. 64
 6. 71
மேலும்
0477
வெள்ளி மார்கழி 27, 2019
 1. G
 2. 8
 3. 30
 4. 41
 5. 57
 6. 75
மேலும்
0476
புதன் மார்கழி 25, 2019
 1. Z
 2. 14
 3. 6
 4. 16
 5. 18
 6. 30
மேலும்
0475
திங்கள் மார்கழி 23, 2019
 1. U
 2. 22
 3. 02
 4. 24
 5. 32
 6. 49
மேலும்
0474
வெள்ளி மார்கழி 20, 2019
 1. U
 2. 10
 3. 14
 4. 49
 5. 59
 6. 77
மேலும்
0473
புதன் மார்கழி 18, 2019
 1. F
 2. 18
 3. 27
 4. 36
 5. 68
 6. 74
மேலும்
0472
திங்கள் மார்கழி 16, 2019
 1. G
 2. 21
 3. 09
 4. 39
 5. 51
 6. 76
மேலும்
0471
வெள்ளி மார்கழி 13, 2019
 1. Y
 2. 6
 3. 17
 4. 45
 5. 68
 6. 76
மேலும்
0470
புதன் மார்கழி 11, 2019
 1. U
 2. 03
 3. 32
 4. 44
 5. 47
 6. 63
மேலும்
0469
திங்கள் மார்கழி 09, 2019
 1. R
 2. 05
 3. 11
 4. 42
 5. 69
 6. 70
மேலும்
0468
வெள்ளி மார்கழி 06, 2019
 1. G
 2. 17
 3. 16
 4. 28
 5. 54
 6. 55
மேலும்
0467
புதன் மார்கழி 04, 2019
 1. N
 2. 08
 3. 28
 4. 43
 5. 45
 6. 46
மேலும்
0466
திங்கள் மார்கழி 02, 2019
 1. H
 2. 08
 3. 02
 4. 18
 5. 21
 6. 80
மேலும்
0465
வெள்ளி கார்த்திகை 29, 2019
 1. B
 2. 13
 3. 11
 4. 51
 5. 53
 6. 54
மேலும்
0464
புதன் கார்த்திகை 27, 2019
 1. D
 2. 12
 3. 49
 4. 57
 5. 67
 6. 80
மேலும்
0463
திங்கள் கார்த்திகை 25, 2019
 1. I
 2. 09
 3. 09
 4. 43
 5. 47
 6. 78
மேலும்
0462
வெள்ளி கார்த்திகை 22, 2019
 1. I
 2. 14
 3. 27
 4. 52
 5. 68
 6. 78
மேலும்
0461
புதன் கார்த்திகை 20, 2019
 1. U
 2. 10
 3. 43
 4. 44
 5. 64
 6. 72
மேலும்
0460
திங்கள் கார்த்திகை 18, 2019
 1. L
 2. 22
 3. 02
 4. 23
 5. 50
 6. 53
மேலும்
0459
வெள்ளி கார்த்திகை 15, 2019
 1. B
 2. 10
 3. 36
 4. 50
 5. 59
 6. 79
மேலும்
0458
புதன் கார்த்திகை 13, 2019
 1. T
 2. 20
 3. 19
 4. 61
 5. 65
 6. 67
மேலும்
0457
திங்கள் கார்த்திகை 11, 2019
 1. H
 2. 22
 3. 13
 4. 17
 5. 22
 6. 53
மேலும்
0456
வெள்ளி கார்த்திகை 08, 2019
 1. F
 2. 13
 3. 41
 4. 57
 5. 64
 6. 66
மேலும்
0455
புதன் கார்த்திகை 06, 2019
 1. Y
 2. 20
 3. 49
 4. 74
 5. 75
 6. 76
மேலும்
0454
திங்கள் கார்த்திகை 04, 2019
 1. G
 2. 18
 3. 11
 4. 41
 5. 47
 6. 71
மேலும்
0453
வெள்ளி கார்த்திகை 01, 2019
 1. D
 2. 12
 3. 66
 4. 77
 5. 78
 6. 80
மேலும்
0452
புதன் ஐப்பசி 30, 2019
 1. Y
 2. 09
 3. 09
 4. 12
 5. 23
 6. 38
மேலும்
0451
திங்கள் ஐப்பசி 28, 2019
 1. N
 2. 14
 3. 07
 4. 16
 5. 50
 6. 57
மேலும்
0450
வெள்ளி ஐப்பசி 25, 2019
 1. F
 2. 23
 3. 2
 4. 39
 5. 54
 6. 63
மேலும்
0449
புதன் ஐப்பசி 23, 2019
 1. G
 2. 05
 3. 14
 4. 44
 5. 56
 6. 80
மேலும்
0448
திங்கள் ஐப்பசி 21, 2019
 1. A
 2. 21
 3. 52
 4. 54
 5. 62
 6. 64
மேலும்
0447
வெள்ளி ஐப்பசி 18, 2019
 1. L
 2. 03
 3. 28
 4. 42
 5. 45
 6. 47
மேலும்
0446
புதன் ஐப்பசி 16, 2019
 1. J
 2. 22
 3. 13
 4. 18
 5. 47
 6. 70
மேலும்
0445
திங்கள் ஐப்பசி 14, 2019
 1. B
 2. 05
 3. 38
 4. 58
 5. 59
 6. 69
மேலும்
0444
வெள்ளி ஐப்பசி 11, 2019
 1. F
 2. 2
 3. 28
 4. 46
 5. 57
 6. 69
மேலும்
0443
புதன் ஐப்பசி 09, 2019
 1. B
 2. 25
 3. 27
 4. 52
 5. 54
 6. 59
மேலும்
0442
திங்கள் ஐப்பசி 07, 2019
 1. A
 2. 26
 3. 40
 4. 42
 5. 44
 6. 79
மேலும்
0441
வெள்ளி ஐப்பசி 04, 2019
 1. Y
 2. 26
 3. 39
 4. 41
 5. 49
 6. 51
மேலும்
0440
புதன் ஐப்பசி 02, 2019
 1. M
 2. 04
 3. 44
 4. 61
 5. 66
 6. 80
மேலும்
0439
திங்கள் புரட்டாதி 30, 2019
 1. Y
 2. 18
 3. 2
 4. 37
 5. 52
 6. 71
மேலும்
0438
வெள்ளி புரட்டாதி 27, 2019
 1. R
 2. 04
 3. 13
 4. 61
 5. 69
 6. 78
மேலும்
0437
புதன் புரட்டாதி 25, 2019
 1. O
 2. 24
 3. 22
 4. 45
 5. 72
 6. 74
மேலும்
0436
திங்கள் புரட்டாதி 23, 2019
 1. R
 2. 02
 3. 22
 4. 50
 5. 51
 6. 68
மேலும்
0435
வெள்ளி புரட்டாதி 20, 2019
 1. K
 2. 24
 3. 19
 4. 22
 5. 44
 6. 80
மேலும்
0434
புதன் புரட்டாதி 18, 2019
 1. L
 2. 11
 3. 03
 4. 37
 5. 54
 6. 75
மேலும்
0433
திங்கள் புரட்டாதி 16, 2019
 1. O
 2. 8
 3. 49
 4. 53
 5. 66
 6. 77
மேலும்
0432
வெள்ளி புரட்டாதி 13, 2019
 1. J
 2. 21
 3. 1
 4. 43
 5. 45
 6. 65
மேலும்
0431
புதன் புரட்டாதி 11, 2019
 1. V
 2. 16
 3. 06
 4. 09
 5. 26
 6. 30
மேலும்
0430
திங்கள் புரட்டாதி 09, 2019
 1. W
 2. 22
 3. 19
 4. 24
 5. 33
 6. 35
மேலும்
0429
வெள்ளி புரட்டாதி 06, 2019
 1. N
 2. 20
 3. 07
 4. 09
 5. 25
 6. 66
மேலும்
0428
புதன் புரட்டாதி 04, 2019
 1. L
 2. 06
 3. 07
 4. 11
 5. 71
 6. 73
மேலும்
0427
திங்கள் புரட்டாதி 02, 2019
 1. C
 2. 07
 3. 31
 4. 43
 5. 71
 6. 79
மேலும்
Best Web 2019 Logo