சமீபத்திய முடிவுகள்: 5241

சீட்டிழுப்பு இல.: 5241

திகதி: திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 26,864,432.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000.00
1
ரூ. 2,500,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
66
ரூ. 990,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
665
ரூ. 1,330,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
6678
ரூ. 1,335,600.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
65919
ரூ. 2,636,760.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
66
ரூ. 132,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
666
ரூ. 133,200.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 80.00
6575
ரூ. 526,000.00
11
தொடங்கிஎண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
59965
ரூ. 2,398,600.00
12
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
24056
ரூ. 962,240.00
மொத்தம்
164669
14,144,400.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00