சமீபத்திய முடிவுகள்: 5125

சீட்டிழுப்பு இல.: 5125

திகதி: வியாழன் வைகாசி 25, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் வைகாசி 25, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
2
ரூ. 4,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
12
ரூ. 1,200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
130
ரூ. 1,300,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1307
ரூ. 1,307,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
13056
ரூ. 1,305,600.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
129602
ரூ. 2,592,040.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
10
ரூ. 100,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
136
ரூ. 136,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1311
ரூ. 131,100.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
12964
ரூ. 648,200.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
57589
ரூ. 1,151,780.00
மொத்தம்
216119
13,871,720.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00