சமீபத்திய முடிவுகள்: 5063

சீட்டிழுப்பு இல.: 5063

திகதி: சனி பங்குனி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி பங்குனி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 17,732,835.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
14
ரூ. 1,400,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
124
ரூ. 1,240,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1254
ரூ. 1,254,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
12594
ரூ. 1,259,400.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
124748
ரூ. 2,494,960.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
10
ரூ. 100,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
121
ரூ. 121,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1245
ரூ. 124,500.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
12429
ரூ. 621,450.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
49806
ரூ. 996,120.00
மொத்தம்
202346
11,611,430.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00