சமீபத்திய முடிவுகள்: 5010

சீட்டிழுப்பு இல.: 5010

திகதி: செவ்வாய் தை 24, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் தை 24, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,941,755.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
12
ரூ. 1,200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
115
ரூ. 1,150,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1158
ரூ. 1,158,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11613
ரூ. 1,161,300.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
115163
ரூ. 2,303,260.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
11
ரூ. 110,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
127
ரூ. 127,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1158
ரூ. 115,800.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11466
ரூ. 573,300.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
46034
ரூ. 920,680.00
மொத்தம்
186858
10,819,340.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00