சமீபத்திய முடிவுகள்: 4949

சீட்டிழுப்பு இல.: 4949

திகதி: வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,458,114.00
1
ரூ. 11,458,114.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
10
ரூ. 1,000,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
106
ரூ. 1,060,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1053
ரூ. 1,053,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10561
ரூ. 1,056,100.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
104630
ரூ. 2,092,600.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
12
ரூ. 120,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
105
ரூ. 105,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1059
ரூ. 105,900.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
10435
ரூ. 521,750.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
41648
ரூ. 832,960.00
மொத்தம்
169621
21,405,424.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00