சமீபத்திய முடிவுகள்: 4886

சீட்டிழுப்பு இல.: 4886

திகதி: வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,647,129.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
9
ரூ. 900,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
96
ரூ. 960,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
939
ரூ. 939,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9362
ரூ. 936,200.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
93231
ரூ. 1,864,620.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
10
ரூ. 100,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
95
ரூ. 95,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
940
ரூ. 94,000.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
9324
ரூ. 466,200.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
37185
ரூ. 743,700.00
மொத்தம்
151192
9,098,720.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00