சமீபத்திய முடிவுகள்: 4838

சீட்டிழுப்பு இல.: 4838

திகதி: வெள்ளி ஆவணி 05, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 05, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 30,642,456.60
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
69
ரூ. 690,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
714
ரூ. 714,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7147
ரூ. 714,700.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
70618
ரூ. 1,412,360.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
8
ரூ. 80,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
66
ரூ. 66,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
715
ரூ. 71,500.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
7095
ரூ. 354,750.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
28196
ரூ. 563,920.00
மொத்தம்
114634
7,167,230.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00