சமீபத்திய முடிவுகள்: 4795

சீட்டிழுப்பு இல.: 4795

திகதி: வியாழன் ஆனி 23, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆனி 23, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,958,763.40
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
7
ரூ. 700,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
74
ரூ. 740,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
760
ரூ. 760,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7577
ரூ. 757,700.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
74849
ரூ. 1,496,980.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
8
ரூ. 80,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
74
ரூ. 74,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
756
ரூ. 75,600.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
7472
ரூ. 373,600.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
30095
ரூ. 601,900.00
மொத்தம்
121673
7,659,780.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00