சமீபத்திய முடிவுகள்: 4647

சீட்டிழுப்பு இல.: 4647

திகதி: வெள்ளி தை 14, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 14, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 25,489,784.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
110
ரூ. 1,100,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1082
ரூ. 1,082,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10722
ரூ. 1,072,200.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
106513
ரூ. 2,130,260.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
11
ரூ. 110,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
104
ரூ. 104,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1085
ரூ. 108,500.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
10550
ரூ. 527,500.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
42674
ரூ. 853,480.00
மொத்தம்
172860
9,887,940.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00