சமீபத்திய முடிவுகள்: 4596

சீட்டிழுப்பு இல.: 4596

திகதி: புதன் கார்த்திகை 24, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் கார்த்திகை 24, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,453,210.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
99
ரூ. 990,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
982
ரூ. 982,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9772
ரூ. 977,200.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
97097
ரூ. 1,941,940.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
11
ரூ. 110,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
97
ரூ. 97,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
978
ரூ. 97,800.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
9725
ரூ. 486,250.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
38833
ரூ. 776,660.00
மொத்தம்
157603
9,258,850.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00