சமீபத்திய முடிவுகள்: 4554

சீட்டிழுப்பு இல.: 4554

திகதி: புதன் ஐப்பசி 13, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஐப்பசி 13, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 33,333,531.20
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
82
ரூ. 820,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
801
ரூ. 801,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7902
ரூ. 790,200.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
77746
ரூ. 1,554,920.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
9
ரூ. 90,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
75
ரூ. 75,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
787
ரூ. 78,700.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
7716
ரூ. 385,800.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
31082
ரூ. 621,640.00
மொத்தம்
126209
8,017,260.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00