சமீபத்திய முடிவுகள்: 4542

சீட்டிழுப்பு இல.: 4542

திகதி: வெள்ளி ஆவணி 20, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 20, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 26,198,809.20
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
74
ரூ. 740,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
735
ரூ. 735,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7597
ரூ. 759,700.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
74874
ரூ. 1,497,480.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
8
ரூ. 80,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
72
ரூ. 72,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
742
ரூ. 74,200.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
7447
ரூ. 372,350.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
29946
ரூ. 598,920.00
மொத்தம்
121504
7,729,650.00
 
#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo