சமீபத்திய முடிவுகள்: 4512

சீட்டிழுப்பு இல.: 4512

திகதி: புதன் ஆடி 21, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் ஆடி 21, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 11,378,382.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
89
ரூ. 890,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
911
ரூ. 911,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9093
ரூ. 909,300.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
89824
ரூ. 1,796,480.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
7
ரூ. 70,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
90
ரூ. 90,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
895
ரூ. 89,500.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
8970
ரூ. 448,500.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
35900
ரூ. 718,000.00
மொத்தம்
145791
9,022,780.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2021 Logo