சமீபத்திய முடிவுகள்: 4470

சீட்டிழுப்பு இல.: 4470

திகதி: திங்கள் வைகாசி 03, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் வைகாசி 03, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,774,571.60
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
11
ரூ. 1,100,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
101
ரூ. 1,010,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
977
ரூ. 977,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9945
ரூ. 994,500.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
99241
ரூ. 1,984,820.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
11
ரூ. 110,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
102
ரூ. 102,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1016
ரூ. 101,600.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
10002
ரூ. 500,100.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
39677
ரூ. 793,540.00
மொத்தம்
161084
9,673,560.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00