சமீபத்திய முடிவுகள்: 4459

சீட்டிழுப்பு இல.: 4459

திகதி: வியாழன் சித்திரை 22, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் சித்திரை 22, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 23,351,844.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
12
ரூ. 1,200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
128
ரூ. 1,280,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1275
ரூ. 1,275,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
12807
ரூ. 1,280,700.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
127277
ரூ. 2,545,540.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
13
ரூ. 130,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
125
ரூ. 125,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1280
ரூ. 128,000.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
12673
ரூ. 633,650.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
50971
ரூ. 1,019,420.00
மொத்தம்
206562
11,617,310.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00