சமீபத்திய முடிவுகள்: 4450

சீட்டிழுப்பு இல.: 4450

திகதி: புதன் சித்திரை 07, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் சித்திரை 07, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,231,326.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
14
ரூ. 1,400,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
137
ரூ. 1,370,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1373
ரூ. 1,373,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
13636
ரூ. 1,363,600.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
134947
ரூ. 2,698,940.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
14
ரூ. 140,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
142
ரூ. 142,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1380
ரூ. 138,000.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
13509
ரூ. 675,450.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
53843
ரூ. 1,076,860.00
மொத்தம்
218996
12,377,850.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00