சமீபத்திய முடிவுகள்: 4411

சீட்டிழுப்பு இல.: 4411

திகதி: சனி மாசி 27, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி மாசி 27, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 16,749,095.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
12
ரூ. 1,200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
115
ரூ. 1,150,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1160
ரூ. 1,160,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11818
ரூ. 1,181,800.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
116922
ரூ. 2,338,440.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
13
ரூ. 130,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
119
ரூ. 119,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1189
ரூ. 118,900.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11705
ரூ. 585,250.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
46610
ரூ. 932,200.00
மொத்தம்
189664
10,915,590.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00