சமீபத்திய முடிவுகள்: 4410

சீட்டிழுப்பு இல.: 4410

திகதி: வெள்ளி மாசி 26, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி மாசி 26, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 16,399,629.00
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
78
ரூ. 780,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
794
ரூ. 794,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7906
ரூ. 790,600.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
79125
ரூ. 1,582,500.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
6
ரூ. 60,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
84
ரூ. 84,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
800
ரூ. 80,000.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
7787
ரூ. 389,350.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
31656
ரூ. 633,120.00
மொத்தம்
128245
7,993,570.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00