சமீபத்திய முடிவுகள்: 4406

சீட்டிழுப்பு இல.: 4406

திகதி: திங்கள் மாசி 22, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 22, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 13,178,726.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
2
ரூ. 4,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
12
ரூ. 1,200,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
132
ரூ. 1,320,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1264
ரூ. 1,264,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
12691
ரூ. 1,269,100.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
126083
ரூ. 2,521,660.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
12
ரூ. 120,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
132
ரூ. 132,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1279
ரூ. 127,900.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
12669
ரூ. 633,450.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
50502
ரூ. 1,010,040.00
மொத்தம்
204778
13,598,150.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00