சமீபத்திய முடிவுகள்: 4366

சீட்டிழுப்பு இல.: 4366

திகதி: புதன் தை 13, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - புதன் தை 13, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 25,708,119.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
12
ரூ. 1,200,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
112
ரூ. 1,120,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1080
ரூ. 1,080,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
10970
ரூ. 1,097,000.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
108570
ரூ. 2,171,400.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
11
ரூ. 110,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
108
ரூ. 108,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1119
ரூ. 111,900.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
10904
ரூ. 545,200.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
43455
ரூ. 869,100.00
மொத்தம்
176342
10,412,600.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00