சமீபத்திய முடிவுகள்: 4313

சீட்டிழுப்பு இல.: 4313

திகதி: சனி கார்த்திகை 21, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி கார்த்திகை 21, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,630,087.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
8
ரூ. 800,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
85
ரூ. 850,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
854
ரூ. 854,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
8396
ரூ. 839,600.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
83427
ரூ. 1,668,540.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
9
ரூ. 90,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
87
ரூ. 87,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
861
ரூ. 86,100.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
8323
ரூ. 416,150.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
33421
ரூ. 668,420.00
மொத்தம்
135472
8,359,810.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00