சமீபத்திய முடிவுகள்: 4278

சீட்டிழுப்பு இல.: 4278

திகதி: சனி ஐப்பசி 17, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி ஐப்பசி 17, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 27,793,829.00
0
ரூ. 0.00
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
10
ரூ. 1,000,000.00
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
99
ரூ. 990,000.00
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1003
ரூ. 1,003,000.00
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9945
ரூ. 994,500.00
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
98204
ரூ. 1,964,080.00
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
9
ரூ. 90,000.00
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
98
ரூ. 98,000.00
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
986
ரூ. 98,600.00
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
9916
ரூ. 495,800.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
39305
ரூ. 786,100.00
மொத்தம்
159576
9,520,080.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00